تصمیم در باره جبران مخارج مالی


قوانین افزایش سرمایه

آیا می‌دانید افزایش سرمایه چیست؟ آیا می‌دانید که افزایش سرمایه مشمول مالیات است؟ آیا می‌دانید نرخ مالیات افزایش سرمایه چقدر است و در صورت عدم پرداخت با چه نرخی، شرکت شما مشمول جریمه خواهد شد؟ آیا توانسته اید با وجود بخشنامه‌های متعدد از افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی سر در آورید؟ پاسخ عمده سؤالات در خصوص مالیات‌ها بر افزایش سرمایه در مقاله حاضر موجود می‌باشد.

افزایش سرمایه چیست؟

معمولأ شرکت‌ها برای تأمین مالی و یا اصلاح ساختار دارایی‌ها و ساختار‌مالی شرکت اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند. جهت درک بهتر مطلب، ما روش‌های افزایش سرمایه را به‌صورت زیر دسته بندی کرده‌ایم:

1. از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران یا از محل سود انباشته

2. از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

3. از محل صرف سهام

مسئله مهم این است که افزایش سرمایه به هر شکلی که صورت گیرد، به‌طور کلی موادی از قوانین مالیات‌های مستقیم، بخشنامه‌ها و همچنین قانون تجارت را هم با خود درگیر می‌کند که اهم قوانین مالیاتی درگیر در این موضوع به شرح زیر می‌باشند:

1. مواد ۴۸ و ۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم که به ترتیب به موضوع مالیات حق تمبر و در صورت عدم پرداخت آن در موعد مقرر، به میزان جریمه آن می‌پردازد .

2. تبصره ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم که در خصوص افزایش سرمایه از محل اندوخته صرف سهام موضوعیت دارد .

3. بند ۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم که به قابل قبول بودن مالیات پرداختی از بابت حق تمبر اشاره دارد .

4. تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون تصمیم در باره جبران مخارج مالی تصمیم در باره جبران مخارج مالی مالیات‌های مستقیم که به تجدید ارزیابی دارایی‌ها پرداخته است .

اثرات مالیاتی در هریک از روش‌های افزایش سرمایه :

1. افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران یا از محل سود انباشته

آسوده ترین راه از نظر قوانین مالیاتی و سایر بخشنامه‌ها، همین روش افزایش سرمایه است. هنگام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و یا افزایش سرمایه از محل سود انباشته، شرکت تنها درگیر با مواد ۴۸ و ۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود که ابتدا به شرح آنها می‌پردازیم و سپس با مثال، کاربرد آنها را نشان می‌دهیم.

۱-۱- مالیات حق تمبر سرمایه: مطابق با ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه شرکت‌های ایرانی به استثنای شرکت‌های تعاونی به قرار نیم درهزار مشمول حق‌تمبر سهام یا سهم الشرکه، خواهند بود. حسابداران باید توجه کنند که، شرکت‌ها در دو نقطه با این نوع از مالیات که نوعی از مالیات بر دارایی است، مواجه هستند:

الف- هنگام ثبت شرکت: مهلت پرداخت مالیات حق تمبر ثبت سرمایه شرکت، تا دو ماه از تا ریخ ثبت قانونی شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد.

ب- هنگام افزایش سرمایه: مهلت پرداخت مالیات حق تمبر افزایش سرمایه شرکت، تا دو ماه از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد . همچنین افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلأ سرمایه خود را کاهش داده اند (مانند شرکت‌هایی که بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت را از دست داده‌ و مجمع فوق‌العاده به انحلال شرکت ندهد که باید مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت سرمایه شرکت را به مبلغ موجود کاهش دهند) تا میزانی که مالیات حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول مالیات مجدد حق تمبر نخواهند بود. این مورد برای شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده آنها می‌باشد.

فرض کنید شرکت آلفا، با سرمایه ثبتی به مبلغ یک میلیارد ریال در تاریخ 15/01/90 در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و مالیات حق تمبر ثبت سرمایه شرکت در موعد مقرر پرداخت شده است. این شرکت در تاریخ 01/06/97 سرمایه خود را تا مبلغ هفتصد میلیون ریال، کاهش داده و در تاریخ 31/01/98 تصمیم به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران به مبلغ هشتصد میلیون ریال را دارد. این افزایش سرمایه در تاریخ 31/02/98 در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

اکنون سرمایه شرکت مبلغ هفتصد میلیون ریال و مالیات حق تمبر سرمایه شرکت به میزان یک میلیارد ریال پرداخت شده است. بنابراین مبلغ سیصد میلیون ریال از مبلغ افزایش سرمایه، مشمول مالیات حق تمبر نخواهد بود. شرکت آلفا بابت پانصد میلیون ریال مازاد بر سرمایه ثبتی اولیه، باید معادل نیم در هزار( ۰ ٫ ۰۰۰۵) مالیات حق تمبر افزایش سرمایه پرداخت کند. اگر شرکت آلفا این مالیات را در موعد مقرر پرداخت کند، مبلغ آن دویست و پنجاه هزار ریال خواهد بود.

۲-۱- جریمه عدم پرداخت مالیات حق تمبر سرمایه: مطابق ماده ۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی‌که مالیات حق تمبر در موعد مقرر پرداخت نگردد. این عدم پرداخت، علاوه بر پرداخت اصل مالیات، مشمول جریمه ای معادل دو برابر آن هم خواهد بود.

با توجه به مثال قبل، اگر شرکت آلفا بعد از تاریخ 31/04/98 یعنی بعد از دو ماه مهلت قانونی، اقدام به پرداخت مالیات حق تمبر افزایش سرمایه کند، باید مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال نیز پرداخت کند که براساس بند ۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم فقط مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال اصل مالیات حق تمبر افزایش سرمایه به عنوان هزینه قابل تصمیم در باره جبران مخارج مالی قبول برای شرکت، محاسبه می‌گردد.

۳-۱- معافیت‌های حق تمبر:

· مطابق ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت‌های تعاونی مشمول پرداخت حق تمبر نمی‌باشند .

· مطابق ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند .

· مطابق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۳ مورخ 08/02/94 و مقررات ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب 07/06/72 و اصلاحات بعدی آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود. همانگونه که قبلأ عنوان کردیم مالیات حق تمبر، نوعی مالیات بر دارایی است .

لازم به توضیح است که، هزینه ثبت سرمایه شرکت با هزینه مالیات حق تمبر سرمایه شرکت متفاوت است، هزینه ثبت سرمایه شرکت‌ها مطابق با ماده ۱۰ قوانین اداره ثبت شرکت‌ها تعیین می‌شود.

2. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

با توجه به شرایط تورمی کشور، برخی شرکت‌ها جهت بهبود ساختار دارایی‌ها و سرمایه شرکت اقدام به تجدیدارزیابی دارایی‌های خود می‌کنند. مطابق با استانداردهای حسابداری، انجام تجدید ارزیابی از یک سو موجب شناسایی درآمدی می‌شود که هنوز تحقق‌نیافته و از سوی دیگر موجب افزایش مبلغ دفتری دارایی تجدید ارزیابی شده و به تبعه آن افزایش هزینه استهلاک می‌گردد. با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست اما هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی هم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد.

طبق بند ۴۲ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ ، مازاد تجدید ارزیابی به‌عنوان یک درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه منعکس می‌شود. از آنجا که مازاد مزبور درآمد تحقق نیافته است، بنابراین افزایش سرمایه به‌طور مستقیم، از محل آن مجاز نیست، مگر در مواردی که به موجب قانون تجویز شده باشد. به استناد بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۷ شرکت‌هایی که بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت را از دست داده‌ و مجمع فوق العاده به انحلال شرکت ندهد که مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت سرمایه شرکت را به مبلغ موجود کاهش داده‌اند، می‌توانند تنها بخشی از مبلغ مازاد تجدید‌ارزیابی شناسایی شده را در صورت داشتن شرایط، به حساب سرمایه منتقل کنند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت خارج شوند و مابقی در حساب مازاد تجدید ارزیابی در بخش حقوق صاحبان سهام باقی بماند، پس افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به موجب قانون تجویز شده و از منظر استانداردهای حسابداری هم پذیرفته شده است.

مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. اما مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد با نرخ ۲۵% خواهد بود.

بنابراین تا به اینجا، هنگام تجدید ارزیابی دارایی‌ها، شرکت بابت افزایش سرمایه از این محل، مطابق ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به ترتیب مشمول نیم در هزار مالیات حق تمبر افزایش سرمایه و همچنین ۲۵% مالیات بر درآمد خواهد شد.

باید به اطلاع رساند که در حال حاضر مطابق بند (ز) بودجه سال ۹۷- انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها، موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود. همچنین در تاریخ 13/03/98 این معافیت طبق بخشنامه ای تا پایان سال ۹۸ تمدید گردید:

1. شرکتهای مذکور باید براساس صورتهای مالی عملکرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شده باشند. به عبارتی صورت‌های مالی سال ۹۶ آن‌ها،زیان‌بودن آن‌ها را نشان دهد .

2. شرکتهای مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند. به عبارتی زیان شرکت‌های بند الف که قبلأ کاهش سرمایه داده‌اند از طریق افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، کاهش سرمایه آن‌ها جبران شود .

اگرچه موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی با ابهاماتی هم از نظر استانداردهای حسابداری و هم قوانین مالیاتی مواجه هست. در هر حال افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی تا پایان سال ۹۸ فقط مشمول نیم در هزار مالیات حق تمبر افزایش سرمایه خواهد بود.

3. افزایش سرمایه از محل صرف سهام

ممکن است افزایش سرمایه از محل صرف سهام، مقداری ناآشنا باشد بنابراین توضیحات و مثالی را در این خصوص ارایه می‌کنیم. به مابه‌التفاوت ارزش اسمی و وجوه دریافتی بابت سهام، صرف سهام گفته می‌شود. به‌عبارت‌دیگر صرف سهام مبلغ مازاد ارزش بازار نسبت به ارزش اسمی سهام است که در سرفصل حقوق صاحبان سهام منعکس می‌شود اما نکته مهم این است که بر اساس قانون تجارت ازآنجاکه صرف سهام بخشی از سهام محسوب نمی‌شود، نمی‌توان آن را در حساب سرمایه منظور کرد. اما شرکت می‌تواند صرف سهام را با حفظ حق تقدم و یا با سلب حق تقدم انجام دهد و به‌صورت سهام جدید به سهامداران قبلی بدهد.

فرض کنید، شرکت آلفا ۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال سرمایه با تعداد ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ برگ سهام دارد. بنابراین قیمت اسمی هر سهم، مبلغ ۱،۰۰۰ ریال می‌باشد. در حال حاضر قیمت بازار هر تصمیم در باره جبران مخارج مالی سهم ۴،۰۰۰ ریال می‌باشد. شرکت تصمیم به افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی دارد پس از طریق پذیره‌نویسی ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ برگ سهام ۲،۰۰۰ ریالی منتشر میکند. با فروش ۶،۰۰۰،۰۰۰ برگ سهام پذیره نویسی شده به قیمت بازار، یعنی ۴،۰۰۰ ریال مبلغ ۲۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال عاید شرکت می‌گردد. بنابراین علاوه بر افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال هم صرف سهام ایجاد شده که بین سهامداران قبلی تقسیم و به حساب سرمایه منظور می‌گردد. به این اقدام افزایش سرمایه از محل صرف سهام گویند.

با عنایت به مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم در شرکت­های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد ( ۵/۰%) خواهد بود و به این‌درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکتها مکلف‌­اند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز‌کنند.

پیشنهاد سفر با بودجه کم!

پیشنهاد سفر با بودجه کم!

این روزها برنامه‌ریزی برای تعطیلات و سفر به لطف اینترنت بسیار ساده‌تر از گذشته شده است.

رزرو هتل، اقامتگاه، بلیط و تور گردشگری تنها با یک جستجوی سریع در گوگل انجام می‌شود. با این حال نباید سفر را چندان ساده انگاشت، به این دلیل که مسأله بودجه در سفر بسیار مهم است. اگر کمی عمیق‌تر جستجو کنید، می‌توانید همه چیز را از پروازهای ارزان تا اقامتگاه‌های کم‌هزینه پیدا کنید.

۱. هنگام انتخاب مقصد به بودجه خود فکر کنید

موانع زیادی وجود دارد که مسافران هنگام برنامه‌ریزی برای مسافرت با آن روبرو می‌شوند، اما یک نکته مهم وجود دارد که مردم باید بیشتر به آن توجه داشته باشند و آن مقصدشان است.

به جای اینکه ابتدا تصمیم بگیرید کجا بروید، سپس به دنبال پروازهایی با بودجه خود باشید، فرآیند جستجو را انجام دهید و آن را معکوس کنید. با در اولویت قرار ندادن قیمت، تعجب آور نیست که نتیجه نهایی پروازهای گران باشد. اگر در زمان‌ یا مکان‌هایی که می‌خواهید از آن‌ها بازدید کنید، انعطاف‌پذیری دارید، توصیه می‌شود در طول بازه زمانی مورد نظرتان در مورد مقصدهایی تحقیق کنید که ارزان‌ترین مقاصد هستند.

هنگام برنامه‌ریزی سفر خود علی‌الخصوص در سفرهای خارجی، باید وضعیت اقتصادی کشور را نیز در نظر بگیرید. ابتدا باید نرخ ارز کشورتان را تعیین کنید مهم است که نرخ تبدیل را در تصمیم خود لحاظ کنید.

زمانی از سال که برای سفر انتخاب می‌کنید نیز می‌تواند بر روی قیمت بلیط هواپیما تأثیر بگذارد. اگر در تعطیلات آخر هفته یا در فصل اوج گردشگری می‌خواهید سفر کنید، مطمئناً سفر گران‌تر خواهد بود. بنابراین بازدید در زمان خارج از فصل یک مقصد می‌تواند به شما در صرفه‌جویی در هزینه کمک کند. و از آنجایی که توریست‌پسندترین مکان‌ها اغلب گران‌ترین مکان‌ها هستند، بازدید از یک شهر کوچک محلی ممکن است بهتر و لذت‌بخش‌تر از بازدید از شهر بزرگ باشد.

پیشنهاد سفر با بودجه کم!

۲. هنگام تحقیق در مورد پروازهای ارزان بدانید کجاها را باید جستجو کنید

پیدا کردن یک پرواز ارزان هنگام برنامه‌ریزی سفر ممکن است چالش‌برانگیز باشد. برای کسانی که به خارج از کشور سفر می‌کنند، معمولاً هیچ گزینه دیگری جز پرواز وجود ندارد. بخش بزرگی از استرس‌زا بودن سفر، خرید بلیط هواپیما برای مسافران است. کلید پیدا کردن یک پرواز معقول این است که بدانیم در کجا باید جستجو کنیم. «رزرو کردن پرواز تقریباً مانند ستاره‌ای است که در آسمان می‌گذرد. اگر در زمان مناسب به بخش درست آسمان نگاه نکنید، تماشای آن را از دست خواهید داد.» پلتفرم‌های گردشگری مانند سفرمارکت ابزارهای مفیدی با پارامترهای جستجوی انعطاف‌پذیر به شما ارائه می‌دهند. این پلتفرم‌ها می‌توانند قیمت‌های متفاوتی را برای مقاصدی که به آن‌ها علاقه دارید به شما نشان دهند.

چنانچه مستقیماً در وب‌سایت یک شرکت هواپیمایی جستجو کنید، ممکن است بیشتر از آنچه قصد داشتید هزینه کنید. از آنجایی که هدف نهایی یک شرکت هواپیمایی کسب درآمد است، پروازهایی که خطوط هوایی به طور گسترده تبلیغ می‌کنند، معمولا بهترین گزینه‌ها نیستند. به جای رزرو مستقیم در وب‌سایت یک شرکت هواپیمایی، پیشنهاد می‌شود برای بهترین تجارب مسافرتی، سایت‌هایی مثل سفرمارکت را انتخاب کنید. این سایت‌ها با جستجو در اینترنت برای یافتن ارزان‌ترین گزینه‌های موجود، کار را برای شما آسانتر می‌کنند.

شما می‌توانید هنگام رزرو بلیط هواپیما، بلیط‌های ارزان‌تری مثل بلیط چارتر یا بلیط لحظه آخری پرواز در مسیر مقصد را انتخاب کنید.

۳. بدانید در چه زمانی باید از یک پرواز خوب استفاده کنید

دغدغه زیادی برای اطمینان از انجام پرواز مناسب وجود دارد. نمی‌توان درست گفت که هزینه یک پرواز چقدر می‌ارزد، به خصوص زمانی که یک شرکت هواپیمایی پیشنهاد خوبی ارائه می‌دهد. اگرچه غریزه شما ممکن است به سمت انتظار و تصمیم‌گیری پس از انجام تحقیقات بیشتر برود، مواردی وجود دارد که بهتر است فوراً آن پرواز را رزرو کنید. به عنوان یک قانون کلی، پیشنهاد می‌شود برای پروازهای داخلی حداقل یک ماه قبل و برای پروازهای بین‌المللی دو ماه جلوتر رزرو کنید.

مقایسه کرایه پرواز با سفرهای قبلی در همان مسیر نیز ممکن است به شما کمک کند تا تعیین کنید که آیا این یک معامله خوب است یا خیر.

۴. از گزینه های ارزان یا حتی رایگان بهره ببرید

بهترین راه برای یافتن مسکن ارزان، انتخاب گزینه‌های جایگزین هتل مثل هتل‌آپارتمان‌ها یا سایر اقامتگاه‌ها است. هنگام سفر به هر مقصدی، به ویژه در هنگام انتخاب اجاره کردن یک اقامتگاه، ایمنی یک اولویت است. مثلا Airbnb میزبان‌های خود را بررسی می‌کند و آنها را امتیازبندی می‌کند. به این ترتیب می‌توانید درباره محل اقامت خود آگاهانه تصمیم بگیرید. برخی از سایت‌های گردشگری در ایران نیز هستند که مانند Airbnb پروفایل میزبان را به مسافران نشان می‌دهند.

برای مسافران جوان‌تری که به دنبال اقامتگاه‌های ارزان‌تر هستند، اقامت در پانسیون‌ها نیز راهی ارزان و سرگرم‌کننده برای سفر است. به‌ویژه این اقامتگاه‌ها فرصت‌هایی برای معاشرت ارائه می‌دهند.

اگر کمی بیشتر به دنبال تجمل هستید و می‌خواهید اقدام به رزرو هتل کنید، راه‌هایی وجود دارد که می‌توانید مبلغی را که برای آن هزینه می‌کنید به حداقل برسانید. امکانات رفاهی با ارزش افزوده راهی برای افزایش قیمت‌ها در هتل است. بنابراین سعی کنید هتل‌های چهارستاره به پایین را انتخاب کنید. همچنین شما می‌توانید هتلی را با مزایایی مانند صبحانه رایگان یا سرویس‌های رایگان دیگر که به شما امکان می‌دهد هزینه ها را در جای دیگری کاهش دهید، انتخاب کنید. حتی اگر این گزینه‌ها به صورت آنلاین فهرست نشده باشند، سؤال کردن به صورت تلفنی یا حضوری هم ضرری ندارد.

پیشنهاد می‌شود که اگر در هتل‌های کوچک‌تری به جای هتل‌های زنجیره‌ای اقامت دارید، می‌توانید یک ایمیل بفرستید یا با آنها تماس بگیرید تا ببینید چه نوع امتیازاتی می‌توانند برای مهمانان داشته باشند. مثلا بعضی از هتل‌ها در مناسبت‌های خاصی یا زمان خاصی در سال قیمت‌های پایین‌تری را ارائه می‌دهند.

پیشنهاد سفر با بودجه کم!

۵. شما می‌توانید با بودجه کم، خوب غذا بخورید

اگر سفرمارکت را برای رزرو بلیط سفر خود انتخاب کرده اید و خوب غذا خوردن در اولویت سفر شماست، راه‌های زیادی برای صرفه جویی در هزینه غذا وجود دارد. توصیه می‌شود بدانید که از تعطیلات چه می‌خواهید. اگر می‌خواهید از شام‌ها و ناهارهای شیک لذت ببرید، می‌توانید با صرف صبحانه ارزان‌تر، آن را جبران کنید. اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی وعده‌های غذایی که می‌خورید، تضمین می‌کند که از میزان بودجه مورد نظر خود فراتر نروید.

اقامت در هاستل، هتل یا هتل خارجی که شامل صبحانه است، راهی ساده برای صرفه‌جویی در هزینه غذا است. برای کسانی که می‌خواهند کمی خلاق‌تر شوند، پیشنهاد می‌شود که از مردم محلی راهنمایی‌ها و ترفندهایشان را بپرسند. بهترین راه برای فهمیدن اینکه غذای ارزان کجاست این است که کمی از زبان مقصد را بلد باشید، احترام مردم محلی را به دست آورید و از آنها بپرسید که کجا می‌روند. یکی دیگر از تاکتیک‌های آسان برای یافتن نقاط خارج از مسیر پرتحرک این است که از دربان هتل یا کارکنان آن بخواهید تا پیشنهاداتی را ارائه دهند.

اگر به دنبال پذیرش فرهنگ مقصد خود هستید و در عین حال می‌خواهید در هزینه غذا نیز صرفه‌جویی کنید، پیشنهاد می‌شود که در مناطق خاصی که اقامتگاه‌های بوم‌گردی دارد، غذا میل کنید. جایی که مردم محلی یک تجربه ناهار اصیل را در اختیار شما قرار می‌دهند و غذایی که اغلب ارزان‌تر از رستورانی است که گردشگران از آن بازدید می‌کنند.

۶. انعطاف پذیر باشید و ارتباط برقرار کنید

اگرچه وسوسه‌انگیز است که برنامه سفر خود را از قبل برنامه ریزی کنید، اما مهم است که انعطاف پذیر باشید. توصیه می‌شود که فهرستی از حداقل واجباتی که در سفر نمی‌توانید از دست بدهید، داشته باشید، مثلا ممکن است خوردن غذای محلی یا بازدید از مکانی که نیاز به تهیه بلیط دارد در اولویت شما باشد. بقیه اوقات خود را در سفر به فعالیت‌های دیگری که نیاز به پول ندارند، اختصاص دهید. به این ترتیب، می‌توانید بدون پرداخت پول نقد برای فعالیت‌ها و رویدادهای بازارگردی، تجربیات سرگرم‌کننده‌تری پیدا کنید.

در سفر با تور لحظه آخری که نسبت به تورهای دیگر ارزانتر است، ارتباط با مردم محلی سفر شما را به یاد ماندنی‌تر و هیجان‌انگیزتر می‌کند، زیرا چیزهایی در مورد مقصد یاد خواهید گرفت. به علاوه ماجراجویی‌های ارزان‌قیمتی که ممکن است قبلا کشف نکرده باشید، به دست خواهید آورد. ایجاد این ارتباطات انسانی اساساً تجربه بیشتری از سفر به شما می‌دهد.

مهم نیست که چقدر پول خرج کنید، ایجاد ارتباطات انسانی در سفر فراتر از مزایای مالی است. مهم است که ببینیم زندگی خارج از همه حباب‌های شخصی ما اتفاق می‌افتد. و با رعایت فرهنگ‌ها و آداب و رسوم یک مکان دیگر، شاید، فقط شاید بتوانیم خودمان را بهتر درک کنیم.

۷. وسایل سفر خود را به درستی بسته‌ بندی کنید

مطمئن شوید که همه چیز مورد نیاز خود را به همراه داشته باشید تا مجبور نباشید در زمانی که دور هستید (به غیر از چند سوغاتی) خرید کنید. مهم نیست به کجا می‌روید، حداقل یک شلوار بلند، هودی گرم و ژاکت ضد آب برای حوادث آب‌وهوایی غیرقابل پیش بینی بردارید.

۸. با وسایل حمل و نقل عمومی، رفت و آمد کنید

رزرو قطار و اتوبوس ارزان تر از هواپیما است. ساده است! سفر با قطار یا اتوبوس به جای هواپیما به این معنی است که شما یک شب کمتر برای هتل هزینه می‌کنید.

پیشنهاد سفر با بودجه کم!

کلام آخر

گشت‌وگذار در مسافرت نیازی به هزینه تصمیم در باره جبران مخارج مالی گزافی ندارد و مطمئناً برای سفر به تمام نقاط کشور، از شمال تا جنوب گرفته نیازی به برنده شدن در قرعه‌کشی ندارید! تنها راه ارزان‌ بودن سفر، تهیه بلیط لحظه آخری نیست. تنها اگر بدانید چگونه پول‌های خود را هزینه کنید، سفری عالی خواهید داشت. پس دیگر لازم نیست نگران هزینه‌های گزاف سفر باشید. با برنامه‌ریزی و تحقیق می‌توانید سفری ارزان و با کیفیت را تجربه کنید.

ضرر و زیان‌های اقتصادی بازی با سیم اینترنت

ضرر و زیان‌های اقتصادی بازی با سیم اینترنت

کبنا ؛«حال که به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد این بستر را از بین ببرد، این خیل بیکارانی که حاصل از این موضوع هستند، به یک باره برای دولت تبدیل مشکل خواهند شد و در کنار سایرینی که بیکار هستند، می‌توانند اعتراضات بعدی را کلید بزنند، به دلیل اینکه دیگر شغل مناسبی برای ادامه زندگی خود ندارند. علاوه بر بیکاری که محدودیت اینترنت باعث آن خواهد شد، موج ناامیدی و عدم بهبود شرایط نیز باعث می‌شود که این وضعیت دشوار جامعه وخیم‌تر شود.»
به گزارش کبنا به نقل از فرارو، کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران معتقد است، قطعی و کندی اینترنت طی یک ماه اخیر ضرر‌های فراوانی را به دنبال داشته است. بر این اساس، طبق بررسی‌های صورت گرفته، ۳۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ۴۵ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکار‌های سایر حوزه‌ها خسارت وارد شده است. در کنار این ضرر ۸۰ هزار میلیارد تومانی کسب‌وکارها، نگرانی جدی درباره افزایش تعدیل نیروی متخصص در بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد که به اخلال در اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد.
نمایندگان بخش خصوصی اعمال محدودیت در اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی را موجب صدمه وارد شدن به کسب‌وکار‌ها به‌ویژه کسب‌وکار‌های خرد و کوچک دانستند که درآمد خانوار‌های کمتر برخوردار شهری و روستایی را تحت تاثیر قرار داده است.
آن‌ها هم‌چنین نسبت به دلسرد شدن قشر جوان و کارآفرین نیز هشدار دادند و این رویکرد را موجب وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر به نیروی انسانی و تحمیل زیان‌های مالی به اقتصاد کشور تفسیر کردند.
در همین زمینه مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، درباره مشکلاتی که این روز‌ها کسب‌وکار‌های دیجیتال با آن روبه‌رو شده‌اند، می‌گوید: «گفته می‌شود بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسب‌وکار دیجیتالی که در پلتفرم‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند در کشور وجود دارد که باتوجه به محدودیت‌هایی که ایجاد شده تصمیم در باره جبران مخارج مالی همگی در معرض خطر قرار گرفته‌اند؛ کسب‌وکار‌هایی که اشتغال‌های بالایی را هم به همراه دارند. در این کسب‌وکار‌ها عمدتاً جوانان و اقشار ضعیف روستایی و شهری فعالیت می‌کنند و هرچقدر که این محدودیت‌ها بیشتر ادامه پیدا کند، حتماً ضربه شدیدتری به اقتصاد و کسب‌وکار جوانان کشور وارد خواهد شد.»

قطعی اینترنت چه ضررهای اقتصادی دارد؟
ضرر و زیان های اقتصادی بازی با سیم اینترنتمرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه قطعی و کندی اینترنت تبعات بسیار زیادی را برای اقتصاد کشورمان به همراه دارد، اظهار داشت: «اولین و بدیهی‌ترین نتیجه‌ای که ادامه وضعیت فعلی برای اینترنت به دنبال دارد، بیکاری گسترده بسیاری از جوانان و همچنین زنان سرپرست خانوار است. طی چند سال گذشته با توجه به اینکه جمعیت قابل توجهی از کشور در فضایی مانند اینستاگرام حضور داشته‌اند، بسیاری از جوانان و زنان با تکیه به توانایی‌های خود یک کسب و کار کوچک راه انداختند.»
وی افزود: «این موضوع باعث شده بود، کسانی که جویای کار هستند، از طریق شبکه‌های اجتماعی شاغل شوند و در این بستر اشتغالزایی بسیار زیادی رقم خورد. این موضوع برای خود دولت نیز بسیار خوب بود، زیرا عملا دولت نه برنامه مدونی برای افزایش اشتغال داشت و نه اینکه از منابع کافی برای ایجاد شغل داشت.
چنین فضایی بسیاری از مسئولیت‌های دولت را کم کرد، اما حال که به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد این بستر را از بین ببرد، این خیل بیکارانی که حاصل از این موضوع هستند، به یک باره برای دولت تبدیل مشکل خواهند شد و تصمیم در باره جبران مخارج مالی در کنار سایرینی که بیکار هستند، می‌توانند اعتراضات بعدی را کلید بزنند، به دلیل اینکه دیگر شغل مناسبی برای ادامه زندگی خود ندارند.»
افقه گفت: «علاوه بر بیکاری که محدودیت اینترنت باعث آن خواهد شد، موج ناامیدی و عدم بهبود شرایط نیز باعث می‌شود که این وضعیت دشوار جامعه وخیم‌تر شود و مردم بیشتر احساس کنند که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در بن بست قرار گرفته اند. این موضوع علاوه بر اینکه مردم را نسبت به هرگونه تغییر ناامید خواهد کرد، روند مهاجرت را نیز تسریع خواهد کرد.

اگر قرار باشد، وضعیت اینترنت به همین منوال باشد، علاوه بر کسب و کار‌هایی که می‌توانند به راحتی به کشور‌های منطقه مهاجرت کنند و غیر از افراد نخبه که به صورت طبیعی در این شرایط در کشور باقی نخواهند ماند، حتی افرادی که حرفه‌ای بلد هستند، مانند، نقاش، لوله‌کش، خیاط و. هم به فکر خروج از کشور خواهند بود. همانگونه که روند این مسئله نیز آغاز شده و با ادامه شرایط فعلی تشدید خواهد شد.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که استراتژی‌ها و رویکرد‌های بسیاری از کسب و کار‌های بخش خصوصی در هر زمینه با توجه به اینترنت بین الملل است و اگر قرار باشد، به عنوان مثال سرویس‌های گوگل در ایران با اختلال همراه باشند، بسیاری از وبسایت‌های اینترنتی در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند.
ادامه این وضعیت، نمی‌تواند، برای بسیاری در کشور خوشایند باشد، زیرا تبعات بسیار جبران ناپذیری را به دنبال خود دارد. حال باید دید که آیا این روند با توجه به تبعات آن ادامه پیدا می‌کند، یا شاهد تغییر رویه در این زمینه خواهیم بود.»
افقه ادامه داد: «به صورت کلی با توجه به تصمیماتی که در رابطه با اینترنت در چند وقت گذشته گرفته شده، می‌توان گفت اهدافی که برای توسعه اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده، عملا به محاق رفته و به هیچ عنوان نمی‌توان به اهدافی که در این زمینه تعیین شده دست یافت.
در سوی مقابل اگر وضعیت به همین منوال طی شود، اقتصاد دیجیتال در کشور رو به نابودی خواهد رفت و دیگر نمی‌توان اشتغالزایی را از این بخش انتظار داشت. بنابراین باید این رویکرد تغییر پیدا کند، در غیر این صورت قطعی و کندی اینترنت عواقب بسیار بدی را به دنبال خود خواهد داشت که ابعاد آن به هیچ عنوان قابل اندازه گیری نخواهد بود.»

تصمیم جدید وزارت اقتصاد برای خرید نان

تصمیم جدید وزارت اقتصاد برای خرید نان

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از امکان خرید نان با کارت اعتباری نانوا در شرایط خاص خبر داد و گفت: نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.

به گزارش شهرآرانیوز، محمد جلال با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان، بر یک اصل بسیار مهم متکی بود بود و آن اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی برای مردم هیچ تغییری نکند. تاکنون هم عدم تغییر قیمت نان و عدم ایجاد هرگونه تنش در سمت مردم به عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است. البته منظور، نان سنتی به عنوان نان عمومی مصرف مردم است و نان صنعتی و فانتزی الگوی متفاوتی دارند.

وی با بیان اینکه دومین اصل نپرداختن به مفهومی تحت عنوان سهمیه‌بندی نان است، توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی طراحی شد که هیچ محدودیتی برای خرید نان در سمت مردم وجود نداشته باشد؛ بنابراین مردم همانند سابق خرید خود را انجام می‌دهند و فقط بستر پرداخت از یک کارتخوان معمولی به یک کارتخوان هوشمند تغییر شکل داده است.

مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با اتخاذ دو رویکرد مذکور، همه زحمت‌های مربوط به جلوگیری از انحراف مصارف آرد غیر یارانه‌ای در سمت دولت نگه داشته شد و بر پایه داده‌هایی که سامانه در اختیارمان قرار می‌دهد، با یک الگوی هوشمند جلوی انحرافات گرفته می‌شود.

جلال با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها در سایر اقلام کالایی، عنوان کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با اجرای این طرح و افزایش قیمت گوشت، مرغ و گندم مورد استفاده در واحد‌های صنعتی مانند ماکارونی و. تقاضا برای نان و گندم یارانه‌ای افزایشی ۱۰ تا ۳۰ درصدی داشته باشد. اما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و استانداری‌ها و همچنین زیرساختی که با همکاری وزارت اقتصاد و سیستم شبکه بانکی کشور راه اندازی شده، افزایش تقاضای گندم یارانه‌ای در کشور محقق نشده است.

به گفته وی، طبق آمار حجم مصرف گندم یارانه‌ای برای تولید نان سنتی مشابه دوره هفت ماهه سال ۱۴۰۰ است.

مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه داده‌های مربوط به گندم، آرد و فعالیت نانوایی‌ها شفاف شده است، عنوان کرد: امروز می‌توان کمک کرد جمعیت حداکثری نانوایان متعهد، پاسوز رفتار اشتباه جمعیت حداقلی نانوایان متخلف نشود. قبلا ابزار داده‌ای کافی در اختیار حاکمیت حوزه نان نبود، به همین دلیل مجبور بودیم به مفهومی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی پناه ببریم. به همین دلیل نانوایی که متقاضی داشت نمی‌توانست نان بیشتر از سهمیه تولید کند و نانوایی که انگیزه انحراف مصارف آرد را داشت می‌توانست بر پایه سهمیه‌اش این کار را انجام دهد.

جلال ادامه داد: در فاز پیش روی طرح قرار است نانوا ما به ازای عرضه نان به مردم هیچ محدودیتی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی مشاهده نکند و تولید و عرضه نان به مردم فاقد محدودیتی تحت عنوان آرد باشد. از طرف دیگر نیز فردی که آرد را برای سایر مصارف استفاده می‌کرد، دیگر قادر به ادامه این کار نباشد.

امکان خرید نان با کارت نانوا

وی در ادامه به این سوال که تکلیف افرادی که به هر دلیلی فاقد کارت اعتباری هستند، چه می‌شود؟ پاسخ داد: بنای طرح بر پایه تراکنش الکترونیکی خرید نان طراحی شده است. این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی ممکن است برخی هموطنان در لحظه خرید نان به کارت بانکی دسترسی نداشته باشند یا کارت بانکی آن‌ها فاقد موجودی باشد یا اتباع خارجی باشند. در این راستا در زیرساخت فنی تدبیری پیش‌بینی شده است مبنی بر اینکه نانوایان مشخصات یکی از کارت‌های بانکی خود را به انتخاب خود در سامانه‌ای ثبت کنند و اگر فردی به آن‌ها مراجعه کرد که فاقد کارت بانکی بود، می‌تواند پول نقد را از مشتری دریافت کند و به نیابت از آن، کارت خود را برای فروش نان استفاده کند.

مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: نانوایان باید متوجه باشند زمانی که درمورد سامانه هوشمند صحبت می‌شود تبدیل کردن این رفتار به یک رفتار عمومی قابل قبول نیست. یعنی این قابلیت فقط برای شرایط اسثتثنایی طراحی شده است. برای مثال در استانی که پذیرش اتباع ممنوع است یک الگوی متعارفی استخراج می‌شود که به ازای هر ۲۰ تراکنش معمولی، حداکثر یک یا دو تراکنش می‌تواند توسط کارت نانوا معقول محسوب شود. البته این فرایند باید توسط سامانه محاسبه شود. برای مثال در شهری مانند مشهد که حضور اتباع پررنگ‌تر است، سیستم در حاشیه شهر با یک الگو و در داخل شهر با یک الگوی دیگر محاسبات را انجام می‌دهد.

جلال درمورد زمان اجرای طرح مذکور نیز توضیح داد: از نظر فنی کار توسعه انجام شده و به صورت پایلوت در یک استان درحال اجرا است. اگر مشکل فنی و امنیتی نداشت، روی همه کارتخوان‌هایی که در نانوایی‌ها است به صورت متمرکز به روزرسانی می‌شود. البته فرایند آن نیز به نانوایی‌ها آموزش داده خواهد شد. این طرح احتمالا ظرف یک ماه آینده عملیاتی می‌شود.

لزوم تجهیز نانوایی‌ها به کارتخوان

وی در ادامه با بیان اینکه استفاده از کارتخوان‌ها بیش از ۹۹ درصد در سراسر کشور فراگیری دارد، گفت: اگر نانوایی کارتخوان ندارد، مشکل از سمت خودش بوده است. برای مثال اطلاعات کامل نبوده یا مدارک ایراد داشته یا مشکلات وراثتی وجود داشته است. توصیه وزارت اقتصاد این است که نانوایی‌ها از کارتخوان به منظور ایجاد سوابق فعالیت نانوایی یعنی ثبت سوابق فروش، استفاده کنند. در غیر این صورت در آینده برای خرید نان دچار مشکل خواهند شد. از طرف دیگر نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.

تصمیم جدید وزارت اقتصاد برای خرید نان/ کمک هزینه برای بعضی نانوایی‌ها

تصمیم جدید وزارت اقتصاد برای خرید نان/ کمک هزینه برای بعضی نانوایی‌ها

ایسنا نوشت:مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از امکان خرید نان با کارت اعتباری نانوا در شرایط خاص خبر داد و گفت: نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک‌هزینه علی‌الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.

محمد جلال با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان، بر یک اصل بسیار مهم متکی بود بود و آن اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی برای مردم هیچ تغییری نکند. تاکنون هم ثباتِ قیمت نان و ایجاد نشدنِ هرگونه تنش در سمت مردم به عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است. البته منظور، نان سنتی به عنوان نان عمومی مصرف مردم است و نان صنعتی و فانتزی الگوی متفاوتی دارند.

وی با بیان اینکه دومین اصل نپرداختن به مفهومی تحت عنوان سهمیه‌بندی نان است، توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی طراحی شد که هیچ محدودیتی برای خرید نان در سمت مردم وجود نداشته باشد، بنابراین مردم همانند سابق خرید خود را انجام می‌دهند و فقط بستر پرداخت از یک کارتخوان معمولی به یک کارتخوان هوشمند تغییر شکل داده است.

مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با اتخاذ دو رویکرد مذکور، همه زحمت‌های مربوط به جلوگیری از انحراف مصارف آرد غیریارانه‌ای در سمت دولت نگه داشته شد و بر پایه داده‌هایی که سامانه در اختیارمان قرار می‌دهد، با یک الگوی هوشمند جلوی انحرافات گرفته می‌شود.

جلال با اشاره به اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در سایر اقلام کالایی، عنوان کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با اجرای این طرح و افزایش قیمت گوشت، مرغ و گندم مورد استفاده در واحدهای صنعتی مانند ماکارونی تقاضا برای نان و گندم یارانه‌ای افزایشی ۱۰ تا ۳۰ درصدی داشته باشد اما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و استانداری‌ها و زیرساختی که با همکاری وزارت اقتصاد و سیستم شبکه بانکی کشور راه اندازی شده، افزایش تقاضای گندم یارانه‌ای در کشور محقق نشده است.

تصمیم جدید وزارت اقتصاد برای خرید نان

به گفته وی، طبق آمار حجم مصرف گندم یارانه‌ای برای تولید نان سنتی مشابه دوره هفت ماهه سال ۱۴۰۰ است.

مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه داده‌های مربوط به گندم، آرد و فعالیت نانوایی‌ها شفاف شده است، مطرح کرد: امروز می‌توان کمک کرد جمعیت حداکثری نانوایان متعهد، پاسوز رفتار اشتباه جمعیت حداقلی نانوایان متخلف نشود. قبلاً ابزار داده‌ای کافی در اختیار حاکمیت حوزه نان نبود، به همین دلیل مجبور بودیم به مفهومی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی پناه ببریم، به همین دلیل نانوایی که متقاضی داشت نمی‌توانست نان بیشتر از سهمیه تولید کند و نانوایی که انگیزه انحراف مصارف آرد را داشت می‌توانست بر پایه سهمیه‌اش این کار را انجام دهد.

جلال ادامه داد: در فاز پیش روی طرح قرار است نانوا ما به‌ازای عرضه نان به مردم هیچ محدودیتی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی مشاهده نکند و تولید و عرضه نان به مردم فاقد محدودیتی تحت عنوان آرد باشد، از طرف دیگر نیز فردی که آرد را برای سایر مصارف استفاده می‌کرد، دیگر قادر به ادامه این کار نباشد.

امکان خرید نان با کارت نانوا

وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف افرادی که به هر دلیلی فاقد کارت اعتباری هستند، چه می‌شود، گفت: بنای طرح بر پایه تراکنش الکترونیکی خرید نان طراحی شده است. این احتمال وجود دارد که به هر دلیلی ممکن است برخی هموطنان در لحظه خرید نان به کارت بانکی دسترسی نداشته باشند یا کارت بانکی آن‌ها فاقد موجودی باشد یا اتباع خارجی باشند. در این راستا در زیرساخت فنی تدبیری پیش‌بینی شده است مبنی بر اینکه نانوایان مشخصات یکی از کارت‌های بانکی خود را به انتخاب خود در سامانه‌ای ثبت کنند و اگر فردی به آن‌ها مراجعه کرد که فاقد کارت بانکی بود، می‌تواند پول نقد را از مشتری دریافت کند و به نیابت از آن، کارت خود را برای فروش نان استفاده کند.

مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: نانوایان باید متوجه باشند زمانی که در مورد سامانه هوشمند صحبت می‌شود تبدیل کردن این رفتار به یک رفتار عمومی قابل قبول نیست. یعنی این قابلیت فقط برای شرایط اسثتثنایی طراحی شده است. برای مثال در استانی که پذیرش اتباع ممنوع است یک الگوی متعارفی استخراج می‌شود که به ازای هر ۲۰ تراکنش معمولی، حداکثر یک یا دو تراکنش می‌تواند توسط کارت نانوا معقول محسوب شود. البته این فرایند باید توسط سامانه محاسبه شود. برای مثال در شهری مانند مشهد که حضور اتباع پررنگ‌تر است، سیستم در حاشیه شهر با یک الگو و در داخل شهر با یک الگوی دیگر محاسبات را انجام می‌دهد.

جلال درمورد زمان اجرای طرح مذکور نیز توضیح داد: از نظر فنی کار توسعه انجام شده و به صورت پایلوت در یک استان در حال اجرا است. اگر مشکل فنی و امنیتی نداشت، روی همه کارتخوان‌هایی که در نانوایی‌ها است به صورت متمرکز به روزرسانی می‌شود، البته فرایند آن نیز به نانوایی‌ها آموزش داده خواهد شد. این طرح احتمالاً ظرف یک ماه آینده عملیاتی می‌شود.

لزوم تجهیز نانوایی‌ها به کارتخوان

وی در ادامه با بیان اینکه استفاده از کارتخوان‌ها بیش از ۹۹ درصد در سراسر کشور فراگیری دارد، گفت: اگر نانوایی کارتخوان ندارد، مشکل از سمت خودش بوده است. برای مثال اطلاعات کامل نبوده یا مدارک ایراد داشته یا مشکلات وراثتی وجود داشته است. توصیه وزارت اقتصاد این است که نانوایی‌ها از کارتخوان به منظور ایجاد سوابق فعالیت نانوایی یعنی ثبت سوابق فروش، استفاده کنند، در غیر این صورت در آینده برای خرید نان دچار مشکل خواهند شد. از طرف دیگر نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می‌دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی‌الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.