پیشنهادی برای خروج بورس از بحران


رویا ایلکا ایمیل بخش اول نشست ریشه های بحران اقتصادی در ایران و راه حل های برون رفت از آن با حضور فرشاد مومنی اقتصاددان و پروفسور محسن مسرت(استاد اقتصاد دانشگاه ازنابروک آلمان) در موسسه دین و اقتصاد، برگزار شد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد،در ابتدای این نشست فرشاد مومنی با بیان اینکه نهادگراهای تاریخی در بحث های درخشانی که در زمینه مساله توسعه و توسعه نیافتگی ارائه کردند بر این مساله تاکید دارند که هر کشوری که بخواهد از دورهای باطل توسعه نیافتگی و بحران های کوچک و بزرگی که در این چهارچوب با آن روبه رو می شود خارج شود باید ابتدا مشکل خودرا در سطح اندیشه و معرفت حل و فصل کند. مومنی تصریح کرد: حل و فصل کردن این مساله بدین معناست که ابتدا باید آن بلوغ فکری پدید آید که ما پیشنهادی برای خروج بورس از بحران عنوان های اندیشه شکل گیری وضع موجود را خوب بشناسیم و تازمانی که چنین شناختی حاصل نشود برون رفت از مشکلات امکان پذیر نیست. وی ادامه داد: در مرحله بعدی باید یک چهارچوب اندیشه ای مشخص برای جایگزینی وضعیت مطلوب بعد از کنار گذاشتن وضعیت پربحران کنونی موضوعیت پیدا کند. مومنی با اشاره به اینکه در ایران برای اینکه در هردوی این زمینه ها به یک نصابی از موفقیت دست پیدا کنیم با چالش روبه رو هستیم،گفت: به این دلیل که رشد بی سابقه و فاجعه آمیز بخش های غیر مولد به آن ها این امکان را داده که به شیوه های مختلف بر روی ذهنیت نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع دستکاری کنند. این اقتصاددان افزود:یکی از مسائل کلیدی در این زمینه این است که مامتوجه شویم ریشه اصلی ضربه هایی که به اقتصاد ملی جهت آسیب پذیرتر کردن وارد می شود، کجاست. وی خاطرنشان کرد: نهادگراهای تاریخی معتقدند که ریشه اصلی مساله اینست که بنیه تولید ملی بعنوان یک نظام حیات جمعی در نزد سیاست گذاران، قاعده گذاران و پرنفوذها کم اهمیت تلقی می شود و تصوری صورت بندی می شود مبنی بر اینکه ما می توانیم از طریق ترویج مناسبات مبتنی بر سوداگری، واردات،دلالی و رباخواری و. از عهده بحران های کشور بربیاییم. مومنی افزود: یکی از شیوه های غیرمتعارف این است که دادن عدد و رقم های گیج کننده برای غیر متخصص ها نظام تصمیم گیری را دچار توهم موفقیت می کند و اگر واقعا یک مجموعه ای تمرکز کند به طرز اطلاع رسانی به مسئولین کشور و عامه مردم در زمینه ماجرای خلق خودکفایی شغلی شما می بینید که غوغایی در این زمینه وجود دارد. این استاددانشگاه ادامه داد: در لابلای انبوهی از داده های متفاوت و متعارضی که در این زمینه مطرح می شود بخش هایی از واقعیت هم وجود دارد اما برای یک سازه ذهنی فاقد تخصص کافی پیشنهادی برای خروج بورس از بحران به هیچ وجه راهگشایی ندارد. وی با بیان اینکه از نقطعه عطف آغاز اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران تا امروز علی رغم اینکه در سطح نظر و ادعا همه می گویند که اول تا آخر سرنوشت کشور توسط انسان ها رقم می خورد داده های آماری از سرشماری سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نشان می دهد به طور متوسط حدود۲٫۳ جمعیت در سنین فعالیت در ایران نقشی در تولید ملی نداشته اند که این مساله نیازمند ژرف کاوی است . مومنی ادامه داد: در این دوره نرخ مشارکت نیز حدود ۳۹ درصد بوده یعنی اندکی بیش از ۱٫۳ جمعیت در سنین فعالیت توانستند صاحب شغل شوند.

فرشاد مومنی در نشست ریشه های بحران اقتصادی در ایران و راه حل های برون رفت از آن مطرح کرد: رفع مشکلات اندیشه ای گام اول برای خروج از دورهای باطل توسعه نیافتگی

روزنامه جهان اقتصاد

فرشاد مومنی در نشست ریشه های بحران اقتصادی در ایران و راه حل های برون رفت از آن مطرح کرد: رفع مشکلات اندیشه ای گام اول برای خروج از دورهای باطل توسعه نیافتگی

رویا ایلکا ایمیل بخش اول نشست ریشه های بحران اقتصادی در ایران و راه حل های برون رفت از آن با حضور فرشاد مومنی اقتصاددان و پروفسور محسن مسرت(استاد اقتصاد دانشگاه ازنابروک آلمان) در موسسه دین و اقتصاد، برگزار شد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد،در ابتدای این نشست فرشاد مومنی با بیان اینکه نهادگراهای تاریخی در بحث های درخشانی که در زمینه مساله توسعه و توسعه نیافتگی ارائه کردند بر این مساله تاکید دارند که هر کشوری که بخواهد از دورهای باطل توسعه نیافتگی و بحران های کوچک و بزرگی که در این چهارچوب با آن روبه رو می شود خارج شود باید ابتدا مشکل خودرا در سطح اندیشه و معرفت حل و فصل کند. مومنی تصریح کرد: حل و فصل کردن این مساله بدین معناست که ابتدا باید آن بلوغ فکری پدید آید که ما عنوان های پیشنهادی برای خروج بورس از بحران اندیشه شکل گیری وضع موجود را خوب بشناسیم و تازمانی که چنین شناختی حاصل نشود برون رفت از مشکلات امکان پذیر نیست. وی ادامه داد: در مرحله بعدی باید یک چهارچوب اندیشه ای مشخص برای جایگزینی وضعیت مطلوب بعد از کنار گذاشتن وضعیت پربحران کنونی موضوعیت پیدا کند. مومنی با اشاره به اینکه در ایران برای اینکه در هردوی این زمینه ها به یک نصابی از موفقیت دست پیدا کنیم با چالش روبه رو هستیم،گفت: به این دلیل که رشد بی سابقه و فاجعه آمیز بخش های غیر مولد به آن ها این امکان را داده که به شیوه های مختلف بر روی ذهنیت نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع دستکاری کنند. این اقتصاددان افزود:یکی از مسائل کلیدی در این زمینه این است که مامتوجه شویم ریشه اصلی ضربه هایی که به اقتصاد ملی جهت آسیب پذیرتر کردن وارد می شود، کجاست. وی خاطرنشان کرد: نهادگراهای تاریخی معتقدند که ریشه اصلی مساله اینست که بنیه تولید ملی بعنوان یک نظام حیات جمعی در نزد سیاست گذاران، قاعده گذاران و پرنفوذها کم اهمیت تلقی می شود و تصوری صورت بندی می شود مبنی بر اینکه ما می توانیم از طریق ترویج مناسبات مبتنی بر سوداگری، واردات،دلالی و رباخواری و. از عهده بحران های کشور بربیاییم. مومنی افزود: یکی از شیوه های غیرمتعارف این است که دادن عدد و رقم های گیج کننده برای غیر متخصص ها نظام تصمیم گیری را دچار توهم موفقیت می کند و اگر واقعا یک مجموعه ای تمرکز کند به طرز اطلاع رسانی به مسئولین کشور و عامه مردم در زمینه ماجرای خلق خودکفایی شغلی شما می بینید که غوغایی در این زمینه وجود دارد. این استاددانشگاه ادامه داد: در لابلای انبوهی از داده های متفاوت و متعارضی که در این زمینه مطرح می شود بخش هایی از واقعیت هم وجود دارد اما برای یک سازه ذهنی فاقد تخصص کافی به هیچ وجه راهگشایی ندارد. وی با بیان اینکه از نقطعه عطف آغاز اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران تا امروز علی رغم اینکه در سطح نظر و ادعا همه می گویند که اول تا آخر سرنوشت کشور توسط انسان ها رقم می خورد داده های آماری از سرشماری سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نشان می دهد به طور متوسط حدود۲٫۳ جمعیت در سنین فعالیت در ایران نقشی در تولید ملی نداشته اند که این مساله نیازمند ژرف کاوی است . مومنی ادامه داد: در این دوره نرخ مشارکت نیز حدود ۳۹ درصد بوده یعنی اندکی بیش از ۱٫۳ جمعیت در سنین فعالیت توانستند صاحب شغل شوند.

ناهید صادقی اندواری- پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف– حضور دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌ها اثرات مثبت فراوانی دارد ازجمله می‌توان به چند فرهنگ گرایی، افزایش کیفیت آموزش، افزایش درآمد دانشگاه‌ها و… اشاره نمود. به عقیده [بیشتر]

پیشنهادی برای خروج بورس از بحران

دومین فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو از امروز آغاز شد | خرید محصولات ایران خودرو با اقساط بلند مدت

به دنبال واگذاری مجدد اجرای طرح‌های فروش به خودروسازان و اتمام عمر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، گروه صنعتی ایران‌خودرو برای بار دوم (پس از حذف سامانه یکپارچه)، از امروز (پنجشنبه ۵ آبان ماه) دو طرح فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش یکساله محصولات خود را در سه قالب طرح عادی، طرح حمایت از جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرا می‌کند.

دومین فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو از امروز آغاز شد | خرید محصولات ایران خودرو با اقساط بلند مدت

قرعه کشی محصولا ایران خودرو برای رفاه حال مشتریان، از اردیبهشت امسال آغاز شد. عرضه خودرو در بورس کالا پس از کشمکش‌های بسیار در نهایت در دولت سیزدهم با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس به نتیجه‌ای مثبت رسید و زمینه عرضه خودروهای سایپا، ایران خودرو و گروه بهمن در این بازار فراهم شد. قرعه کشی ایران خودرو در 2 دوره انجام شد و نتایج آن اعلام شد. سومین مرحله قرعه کشی ایران خودرو با حضور نمایندگان نهادهای ناظر پیشنهادی برای خروج بورس از بحران برگزار شد. قرعه‌کشی ایران خودرو به زودی آغاز خواهد شد. آخرین اخبار مرتبط با قرعه کشی جدید ایران خودرو را در سایت خبر سراسری مشاهده کنید.

ایران خودرو

شرایط ثبت نام دور جدید فروش محصولات ایران خودرو

پس از اتمام عمر سامانه تخصیص یکپارچه خودروها و واگذاری مجدد اجرای طرح‌های فروش محصولات و انجام قرعه‌کشی (صرفا برای محصولات ایران‌خودرو)، این شرکت سی‌وهشتمین طرح فروش فوق‌العاده و پیش فروش یکساله محصولات خود را ۱۲ مهر ماه اجرا کرد که طی آن چهار محصول سورن پلاس، پژو پارس سال، دنا پلاس توربوشارژ با گیربکس شش سرعته و دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک با عرضه بصورت قرعه‌کشی و موعد تحویل سه ماهه عرضه شد.

حال، پس از گذشت حدود سه هفته، این گروه خودروسازی دومین فروش محصولات خود پس از طرح‌های فروش سامانه یکپارچه (سی‌ونهمین طرح فروش فوق‌العاده) را از امروز (پنجشنبه) به اجرا در آورده است.

در این طرح، پنج محصول سورن پلاس، پژو پارس سال، پژو پارس ELX با موتور XU۷P، پژو ۲۰۷ دستی مجهز به فرمان برقی و پژو ۲۰۷ اتوماتیک شش سرعته دو رنگ عرضه شده است.

همچنین ایران‌خودرو در این مرحله از فروش محصولات خود در قالب طرح پیش‌فروش یکساله، پنج محصول شامل تارا در دو مدل دستی و اتوماتیک، دناپلاس توربوشارژ دستی مجهز به گیربکس شش سرعته و فرمان برقی، دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک و راناپلاس را عرضه کرده است.

متقاضیان از امروز (پنجشنبه) به مدت چهار روز ( تاپایان روز جمعه) فرصت خواهند داشت با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir نسبت به ثبت‌نام اولیه اقدام کنند.

بخشنامه‌های فروش این دوره از محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو به تفکیک طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده از این لینک، قابل مشاهده است.پیشنهادی برای خروج بورس از بحران

مراسم قرعه‌کشی نیز حداکثر سه روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام، در حضور نمایندگان نهادهای نظارتی در سالن کنفرانس معاونت بازاریابی و فروش ایران خودرو برگزار خواهد شد. همچنین پیشنهادی برای خروج بورس از بحران مراسم قرعه‌کشی از طریق سایت ایران‌خودرو به نشانی ikco.ir و همچنین صفحه این شرکت در آپارات به نشانی ikco_ir به صورت زنده پخش می‌شود.

در این مرحله از فروش سه گروه از متقاضیان عادی، متقاضیان مادر واجد شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده برای مشارکت در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده که قبلا شرایط آن اعلام شده است، برای ثبت‌نام و خرید خودرو اقدام کنند.

چه کسانی می‌توانند از سهم ۲۰ درصدی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده استفاده کنند؟

شایان ذکر است که طبق قانون مصوب، ۵۰ درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ۱۰ درصد ظرفیت به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص پیدا می‌کند.

گفتی است که ١١ مهر ماه، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به خروج اکثریت محصولات خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی از فرآیند قرعه‌کشی، از حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو برای فروش محصولات خودروسازان خبر داد و تاکید کرد: پیش از این که سامانه فروش یکپارچه خودرو با فرآیند قرعه‌کشی داشتیم، حدود ١٠ خودروساز، محصولات خود را در آن قالب عرضه می‌کردند، اما اکنون اکثریت خودروها با توجه به افزایش تولید و متعادل شدن عرضه و تقاضا از شمول قرعه‌کشی خارج شده‌اند و در حال حاضر تنها ایران‌خودرو باقی مانده است که تعدادی از محصولات خود را با فروش بصورت قرعه‌کشی عرضه می‌کند.

بر این اساس دیگر سامانه یکپارچه «موضوعیت» خود را از دست داده‌ است و دیگر به آن معنا وجود ندارد؛ در حقیقت دیگر با سازوکار قبلی فعال نخواهد بود و با خروج فروش خودروها از طریق سامانه یکپارچه و واگذاری امر فروش به خود شرکت‌های خودروساز (حتی برای چند محصول ایران‌خودرو که با روش قرعه‌کشی عرضه خواهند شد)؛ این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به‌موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبه‌های مجلس شورای پیشنهادی برای خروج بورس از بحران اسلامی فعالیت خواهد کرد.

پسکوف: آماده مذاکره با پاپ با هدف یافتن راه‌حل‌هایی برای وضعیت اوکراین هستیم

سخنگوی کرملین امروز سه‌شنبه گفت، روسیه آماده برگزاری مذاکرات با آمریکا، کشورهای دیگر و همینطور با پاپ فرانسیس با هدف یافتن راه‌حل‌هایی برای وضعیت اوکراین است.

پسکوف: آماده مذاکره با پاپ با هدف یافتن راه‌حل‌هایی برای وضعیت اوکراین هستیم

سخنگوی کرملین امروز سه‌شنبه گفت، روسیه آماده برگزاری مذاکرات با آمریکا، کشورهای دیگر و همینطور با پاپ فرانسیس با هدف یافتن راه‌حل‌هایی برای وضعیت اوکراین است.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف‌ سخنگوی کرملین در گفتگو با خبرنگاران گفت: "اگر همه این تلاش‌ها در راستای یافتن راه‌های احتمالی خروج از بحران انجام شوند پس می‌توان از آن ارزیابی مثبتی به عمل آورد."

اوایل امروز امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه اوایل اظهار کرد، آمریکا باید شرکت فعالی در مذاکرات برای حصول پیشرفت در مسیر حل و فصل سیاسی جنگ در اوکراین داشته باشد و همچنین از پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان خواست بر سر این مساله با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفتگو کند.

سخنگوی کرملین همچنین اضافه کرد، مسکو حاضر به مذاکره بر سر همه مسائل با آمریکا، فرانسه و با پاپ است اما به شرطی که به ضرر منافعش نباشد.

پسکوف از سوی دیگر بر وجود خطر بزرگ برنامه‌های کی‌یف برای ساخت به اصطلاح "بمب کثیف" تاکید کرد. او به خبرنگاران تاکید کرد: و بار دیگر ما بر وجود خطر بزرگ اجرای برنامه‌های اوکراین در ارتباط با "بمب کثیف" تاکید می‌کنیم./ایسنا

پیشنهادی برای خروج بورس از بحران

راه اندازی بخش اعصاب و روان بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان اسفراین از راه اندازی بخش اعصاب و روان بیمارستان امام خمینی(ره) این شهرستان در آینده ای نزدیک خبرداد.

رضا وثوقی مقدم در گفتگو با خبرنگار نسیم امروز، اظهار کرد: با افتتاح این بخش مشکل مکان برای بستری بیماران اعصاب و روان برطرف خواهد شد.

وی تصریح کرد: نبود این بخش در این بیمارستان، موجب شده بود تا بیماران اعصاب و روان برای درمان به مرکز استان و یا استان های همجوار اعزام شوند، اما با راه اندازی این بخش شاهد تسریع در کنترل و درمان بیماری های روحی و روانی بیماران خواهیم بود.

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) اسفراین در مورد جزئیات این بخش اظهار داشت: این بخش با اختصاص 10 تخت و تجهیزات درمانی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و پانصد میلیون ریال از ابتدای آذر95 آماده ارائه خدمات به بیماران روحی و روانی خواهد بود.

به گفته وی برای رسیدگی به بیماران این بخش، سه پزشک متخصص در رشته روان پزشکی در این بیمارستان مستقر خواهند شد.

واکنش سردار کمالی به خبر جذب «سرباز مهارت» / چیزی به نام سرباز مهارت نداریم

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح به اظهارات معاون وزارت ورزش و جوانان در خصوص جذب سرباز مهارت واکنش نشان داد .

واکنش سردار کمالی به خبر جذب «سرباز مهارت» / چیزی به نام سرباز مهارت نداریم

به گزارش خبر فوری به نقل از ایسنا ، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح به اظهارات معاون وزارت ورزش جوانان درخصوص جذب سرباز مهارت واکنش نشان داد و توضیحاتی را درباره طرح مهارت آموزی به سربازان ارائه کرد.

سردار موسی کمالی درباره اینکه گفته می‌شود طی امسال و سال آینده بناست 600 هزار نفر به عنوان سرباز مهارت جذب شوند، اظهار کرد: چیزی به نام سرباز مهارت نداریم و اینطور نیست که مانند سرباز معلم یا. جذبی تحت عنوان سرباز مهارت نیز انجام شود بلکه منظور پیشنهادی برای خروج بورس از بحران آموزش مهارت به سربازان است.

وی ادامه داد: امسال طی برنامه‌ای که در توافق با وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای داشتیم قرار شد که به تعدادی از سربازان آموزش مهارت داده شود و سال آینده تعداد این افراد افزایش پیدا کند.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه مهارت‌آموزی به این افراد با توجه به مدرک تحصیلی و. انجام خواهد شد، گفت: همچنین به دنبال این هستیم که برخی از افراد پیش از اعزام به سربازی مهارت تخصصی را کسب کرده و در دوران سربازی از آن بهره مند شوند.

به گفته وی، این افراد یا مهارتی را یاد گرفته یا با توجه به تخصصی که دارند در حوزه‌های کارآفرینی فعالیت خواهند کرد؛ اما این اقدامات به این معنا نیست که این سربازان دیگر دوران سربازی خود را طی نکنند، چراکه پیشنهادی برای خروج بورس از بحران اصل سربازی برای دفاع از حریم و امنیت کشور است و بنیه دفاعی کشور نیز وابسته به سربازان است. بنابراین نمی‌توان آنان را جدا کرد و مثلا به مراکز کارآفرینی برد.

کمالی درباره اینکه گفته می‌شود قرار است به برخی از این سربازان کسر خدمت یا امریه داده شود به ایسنا گفت: این موضوع به شکلی که مطرح شده نیست، ما تصمیم گرفتیم برای آنکه سربازان و یا خانواده‌هایشان به مهارت‌آموزی توجه کنند، مشوق‌هایی را برایشان در نظر بگیریم که البته تاکنون به نتیجه قطعی در مورد این مشوق‌ها نرسیده و در حال بحث و بررسی در این خصوص هستیم؛ اما پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده است که به عنوان مثال امکان تعیین تاریخ اعزام و محل خدمت، افزایش حقوق و مرخصی یا قرار گرفتن در اولویت امریه از جمله این پیشنهادات است.

صبح امروز محمد مهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفته بود که تا پایان امسال 100 هزار و سال آتی 500هزار جوان تحت عنوان «سرباز مهارت» جذب خواهند شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.