حقوق ماهیانه در بورس چقدر است؟


جدول افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰، به غیر از سایر مزایای مستمر ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال تعیین کرد.

به این ترتیب حداقل حقوق کارگران از ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش می یابد. حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۸۵۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد. و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با ۵۷.۴ درصد افزایش اضافه می‌شود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان در ماه خواهد بود.

برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۱۷۱,۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵,۱۵۱,۶۶۰ ماهانه است.

جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران و سایر سطوح در سال ۱۴۰۱

ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال)
سطح پایه (حداقل)
۱ حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ۱,۳۹۳,۲۵۰ ۴۱,۷۹۷,۵۰۰
۲ بن کارگری ۲۸۳,۳۳۳ ۸,۵۰۰,۰۰۰
۳ حق مسکن ۱۸۳,۳۳۳ ۶,۵۰۰,۰۰۰
۴ حق اولاد (برای هر فرزند) ۱۳۹,۳۲۵ ۴,۱۷۹,۷۵۰
۵* پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۷۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
سایر سطوح
۱ درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل ۳۸ درصد
۲ مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه ۱۷۱,۷۲۲ ۵,۱۵۱,۶۶۰
۳ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۷۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۴ بن کارگری ۲۸۳,۳۳۳ ۸,۵۰۰,۰۰۰
۵ حق مسکن ۱۸۳,۳۳۳ ۶,۵۰۰,۰۰۰
۶ حق اولاد (برای هر فرزند) ۱۳۹,۳۲۵ ۴,۱۷۹,۷۵۰

جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ قانون کار


پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۷ هزار تومان (ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه به شکل دیگری محاسبه خواهند شد.

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

حداقل حقوق کارگران بدون فرزند

(با حداقل یکسال سابقه کار)

۲۶,۱۰۴,۲۷۰ ۳۸,۴۵۴,۹۵۰

جدول حق بیمه کارگری سال ۱۴۰۱

عنوان شش ماه اول (بر مبنای ریال) شش ماه دوم (بر مبنای ریال)
دستمزد روزانه سال ۱۴۰۱ ۸۸۵.۱۶۵ ۸۸۵.۱۶۵
تعداد روزهای ماه ۳۱ ۳۰
جمع دستمزد ماهانه ۴۳,۱۹۰,۷۵۰ ۴۱,۷۹۷,۵۰۰
مزایای ماهانه بن کارگری ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
حق مسکن ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول ۵۷,۱۹۰,۷۵۰ ۵۵,۷۹۷,۵۰۰
سهم کارفرما (۲۳ درصد) ۱۳,۱۵۳,۸۷۲ ۱۲,۸۳۳,۴۲۵
سهم کارگر (۷ درصد) ۴,۰۰۳,۳۵۲ ۳,۹۰۵,۸۲۵
مجموع حق بیمه ۱۷,۴۵۷,۲۲۵ ۱۷,۰۳۹,۲۵۰

بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداول‌ترین نوع بیمه در کسب و کارها است که مشخصات آن به شرح ذیل می‌باشد:

میزان حق بیمه: ۳۰ درصد (پایه حقوق + بن کارگری + حق مسکن)
سهم طرفین: کارفرما: ۲۳ درصد – کارگر: ۷ درصد

حق بیمه سهم کارفرما

از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه، ۲۳ درصد سهم کارفرما تعیین شده است. بر این مبنا، حق بیمه سهم کارفرما در شش ماهه اول ۱۳,۱۵۳,۸۷۲ ریال و در شش ماهه دوم ۱۲,۸۳۳,۴۲۵ ریال است.


حق بیمه سهم کارگر

مبلغ ۷ درصد باقیمانده سهم بیمه، از حقوق کارگر کسر و با حق بیمه سهم کارفرما، در مجموع به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود. بر مبنای حداقل حقوق، حق بیمه سهم کارگر در شش ماهه اول ۴,۰۰۳,۳۵۲ و در شش ماهه دوم ۳,۹۰۵,۸۲۵ ریال است.


جرائم دیرکرد ارائه لیست و پرداخت

جریمه دیرکرد ارائه لیست بیمه

ضروری است لیست بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تنظیم و پرداخت شود. در صورتی ارائه لیست بعد از این موعد صورت گیرد، مشمول ۱۰ درصد جریمه دیرکرد خواهد شد.

به عنوان مثال، کارکرد فروردین ماه ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۱/۳۱) از روز ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ قابل ثبت است. در صورتی که ثبت این لیست، پس از این تاریخ صورت پذیرد، مشمول جریمه خواهد شد.

جریمه دیرکرد پرداخت لیست بیمه

در صورتی که لیست بیمه در موعد مقرر پرداخت نشود، مشمول ۲ درصد جریمه دیرکرد پرداخت خواهد شد.

حق بیمه عبارت است از : ضرب دستمزد روزانه * تعداد روزها * درصد بیمه

از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه‌های ۳۱ روزه متفاوت از شش ماه دوم سال است.

شش ماه دوم سال:

حق بیمه در ۵ ماه نخست شش ماهه دوم سال ۳۰ روزه و در اسفند ماه ۲۹ روزه محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه هر یک از مزایای حقوقی قانون کار

فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار : مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)
فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار
فرمول محاسبه جمعه کاری قانون حقوق ماهیانه در بورس چقدر است؟ کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
فرمول محاسبه شب کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
فرمول محاسبه سنوات سالانه : سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر
فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه : سابقه کار به سال ضربدر دو برابر آخرین حقوق ماهیانه
فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر

بالاترین میزان افزایش حقوق در سه‌دهه اخیر!

افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ یکی از بزرگترین افزایش حقوق‌های مصوب در سه دهه اخیر بوده است. این افزایش حقوق در حالی رخ می‌دهد که آخرین جهش بزرگ حقوق کارگران در سال ۱۳۷۰ رخ داد و از آن سال دیگر هیچ افزایش حقوق بالای ۴۰ درصدی به تصویب سه ضلع بررسی کننده دستمزد و حقوق کارگران نرسیده بود.

با آغاز اسفند ماه در هر سال، بحث و جریانات تصویب دستمزد و حقوق وکارگران برای سال جدید آغاز می‌شود. امسال نیز به رسم هرساله با شروع اسفندماه و بررسی رقم سبد معیشتی خانوار شورای عالی کار سلسله نشست‌های تخصصی بررسی حقوق و دستمزد کارگری را آغاز کرد. نتیجه این ۱۹ روز تلاش و بررسی ارقام سبد معیشت، رسیدن به عدد ۵۷ درصد افزایش حقوق پایه کارگری بود. رقمی که باعث شد حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ از ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش می یابد.

این افزایش حقوق اما تنها در رقم پایه حقوق موثر نبود و در سایر مزایای حقوقی نیز افزایش چشم‌گیری را شاهد بودیم. به طوری که مبلغ حق مسکن برای سال ۱۴۰۱ با ۵۷ درصد افزایش از رقم ۴۵۰ هزارتومان در سال ۱۴۰۰ به عدد ۶۵۰ هزار تومان برای سال ۱۴۰۱ برسد. همچنین بن کارگری نیز از عدد ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۸۵۰ هزار تومان برای سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.حق سنوات نیز بخش دیگری بود که در جدول افزایش حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ دستخوش تغییراتی شد و از ۴۶۰۰ تومان به عدد ۷۰۰۰ تومان برای یک روز (که به صورت ماهانه ۲۱۰ هزار تومان محاسبه شده است) افزایش یافت.

جبران عقب افتادگی‌ها

افزایش ۵۷ درصدی مبلغ حداقل حقوق کارگران در حالی رخ داد که تمام تلاش مسئولان جبران عقب افتادگی‌های دستمزد کارگران در سال‌های اخیر به نسبت میزان تورم سالانه بوده است. این افزایش حقوق و دستمزد با افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند گامی موثر جهت کاهش مشکلات معیشتی کارگران باشد. به این ترتیب و با در نظر گرفتن تمام مزایای شغلی در سال آینده که در جدول بررسی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در ابتدای این مطلب مشخص می‌شود برای سال آینده هیچ کارگری نباید کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان حقوق دریافت کند.

آخرین خبر از حداقل حقوق کارکنان دولت/ حقوق‌ها چقدر افزایش پیدا می کند؟

آخرین خبر از حداقل حقوق کارکنان دولت/ حقوق‌ها چقدر افزایش پیدا می کند؟

ایسنا نوشت:یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که در صورت تصویب بدون تغییر لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، یک میلیون تومان به حداقل حقوق کارمندان دولت اضافه شده و حداقل حقوق دریافتی از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می کند.

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در توضیح لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: هدف دولت در این لایحه این است که حقوق همه حقوق‌بگیران دولتی اعم از شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش پیدا کند که اقدام خوبی است.

وی با بیان اینکه برای اولین بار است که افزایش حقوق در میانه سال مطرح می شود، افزود: پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق یک عدد ثابت است و در کنارش افزایش حق عائله مندی هم در نظر گرفته است؛ بر این اساس حداقل حقوق ماهیانه کارکنان دولت یک میلیون تومان و بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان افزایش می یابد، حق عائله مندی نیز دو برابر خواهد شد و مبلغی هم به ازای هر فرزند در نظر گرفته شده است.

نرخ مالیات در آلمان

نرخ مالیات در آلمان

نرخ مالیات در آلمان یکی از نگرانی های عمده متقاضیان مهاجرت به آلمان به خصوص سرمایه گذاران است ، بر این اساس مشاوران شرکت مهاجرتی رجبی به شماره ثبت ۵۶۲۰۵۱ ( موسسه حقوقی رجبی ثبت ۴۰۴۵۱ ) در این مقاله اقدام به ارائه مطالب جدید از قوانین نرخ مالیات در آلمان برای سال ۲۰۲۱ نموده اند.

سیستم مالیاتی آلمان صرفا مشمول حال شهروندان آلمانی نیست بلکه مهاجران مقیم آلمان نیز مشمول مالیات آلمان می شوند ، به ویژه اگر مهاجران درآمد منبع آلمانی داشته باشند.

درآمد مالیاتی ، حاصل از مالیات بر درآمد ، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات شرکت ها و جریان های مختلف دیگر ، بین دولت فدرال ، ایالت ها و شهرداری ها توزیع می شود.

اگر قصد مهاجرت به آلمان و یا کار در این کشور را دارید ، باید با میزان مالیات و قوانین آن آشنا باشید ، در مقاله کار در آلمان هم موارد مهمی در این باره بیان شده است که اگر قصد مهاجرت کاری به این کشور را دارید می توانید آن مقاله را نیز مطالعه کنید.

نرخ مالیات در آلمان

مالیات بر درآمد فردی در آلمان

سیستم مالیاتی آلمان نرخ مالیات تدریجی را اجرا می کند که در آن نرخ مالیات با درآمد مشمول مالیات افزایش می یابد ، بیشتر افراد مالیات بر درآمد را از طریق کسر حقوق و دستمزد توسط کارفرمای خود پرداخت می کنند.

اگر چندین حرفه دارید ، مشاغل شخصی خود را اداره می کنید یا در آلمان خود اشتغالی دارید ، برای تهیه مالیات بر درآمد خود باید سالانه اظهارنامه مالیاتی ارائه دهید.

مالیات نگهداری (Lohnsteuer)

نگهداری یا مالیات بر حقوق ، مالیات بر درآمد و سایر کمک هایی است که کارفرمای شما از حقوق شما پس می گیرد ، این امر برای اکثریت قریب به اتفاق مهاجران در آلمان اعمال خواهد شد و به این معنی است که نرخ مالیات بر درآمد شما قبلاً کار شده و برای شما پرداخت شده است.

اگر این تنها منبع درآمد شما است ، شما ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی نیستید ، مالیات بازپرداخت هر ماه از پرداخت شما گرفته می شود. هنگام بحث در مورد شرایط حقوق و دستمزد قرارداد کار برای یک شغل جدید ، آگاهی از این کسر مهم است.

پس از پرداخت مالیات ، تفاوت زیادی بین حقوق ناخالص و حقوق خالص شما وجود دارد ، عوارض مالیات بازپرداخت شامل مالیات بر حقوق شما (Lohnsteuer) ، کمک های بیمه ملی ، مالیات “مزایای غیرنظامی” ، اضافه هزینه همبستگی و مالیات کلیسا است:

مالیات بر حقوق (Lohnsteuer)

مالیات بر حقوق یا دستمزد نوعی خاصی از مالیات بر درآمد است که کارمندان آن را پرداخت می کنند و به طور خودکار توسط کارفرما کسر و به اداره امور مالیات (Finanzamt) منتقل می گردد.

معافیت های مالیاتی و وضعیت تاهل کارمند در نرخ این مالیات موثر است و کارفرمایان بر اساس کلاس های مالیاتی مختلف (Steuerklassen) حقوق و دستمزد شما را محاسبه می کنند.

به طور کلی شش کلاس مالیاتی وجود دارد و طبقه بندی آنها به پول ماهیانه شما بستگی دارد و اینکه کدام طبقه مالیاتی به شما اختصاص داده شده است به عوامل زیادی مانند تاهل ، طلاق یا بیوه بودن ، داشتن فرزند و یا داشتن شغل های جانبی بستگی دارد.

مالیات مشاغل مختلف در آلمان

مشاغل مختلف در آلمان ، با توجه به درآمدشان ، مشمول مقادیر مختلف مالیات می شوند.

مالیات مشاغل مختلف در آلمان

مشاغلی که در آلمان درآمدشان کمتر از ۹،۷۴۴ یورو در سال است (مانند افرادی که حقوق بیکاری دریافت می کنند ) ۰% مشمول مالیات می شوند.

مشاغلی که درآمدشان بین ۹،۷۴۴ یورو تا ۵۷،۹۱۸ یورو در سال است ( مانند فیزیوتراپیست ، پیشخدمت ، کارگر ، معلم ، معمار ، پرستار ، آشپز ) ، ۱۴% مشمول پرداخت مالیات می شوند.

مشاغلی که درآمدشان بین ۵۷،۹۱۹ یورو تا ۲۷۴،۶۱۲یورو در سال است ( مانند پزشکان ، وکیل ها ، مدیران ، متخصص IT ، و مهندسان ) ، ۴۲% مشمول پرداخت مالیات می شوند ، و مشاغل با درآمد بیشتر از ۲۷۴،۶۱۳ یورو در سال ( سرمایه گذاران ، تاجران ماهر ، شرکت دار ها ) ، ۴۵% مشمول پرداخت مالیات می شوند.

مالیات ” اضافه هزینه همبستگی” در آلمان چیست؟

علاوه بر این مالیات های معمول ، یک نوع مالیات دیگر به نام ” اضافه هزینه همبستگی” برای تأمین هزینه های ادغام ایالات آلمان شرقی سابق وجود دارد و مبلغ آن ۵٫۵٪ است.

خبر خوب برای مهاجران آلمان این است که در سال ۲۰۲۱ “هزینه اضافی همبستگی” برای ۹۰٪ از مودیان مالیاتی به طور کامل حذف می شود و همچنین برای ۶٫۵٪ دیگر از مودیان بسته به درآمد آنها کاهش می یابد.

والدین با دو یا چند فرزند فقط در صورت کسب درآمد ناخالص سالیانه ۱۵۱٫۰۰۰ یورو آن را پرداخت می کنند و مودیان مجرد باید بیش از ۶۱٫۷۰۰ یورو درآمد کسب کنند تا مشمول پرداخت این هزینه اضافه همبستگی باشند.

مالیات کلیسا (Kirchensteuer)

هنگام ثبت نام در آلمان از شما خواسته می شود که دین را اعلام کنید ، اگر خود را پروتستان ، کاتولیک یا یهودی معرفی کنید ، می توانید مالیات کلیسا را که اداره مالیات از طرف سازمان های مذهبی در آلمان دریافت می کند ، بپردازید. در حال حاضر در باواریا و بادن-وورتمبرگ ۸ درصد و در سایر ایالت های فدرال ۹ درصد است ، اگر هیچ دین اعلامی نداشته باشید ، مالیات کلیسا را پرداخت نمی کنید.

همچنین ممکن است شما ملزم به پرداخت مالیات برای هر چیزی باشید که “سود غیرنقدی” قلمداد می شود ، یعنی مزایا یا مزایایی که از کارفرمای خود دریافت می کنید ، مانند استفاده از ماشین. از اتومبیل های شرکت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۱٪ قیمت لیست خودرو مالیات گرفته می شود. سهم هایی که به عنوان امتیاز یا پاداش داده می شوند نیز مشمول مالیات هستند.

مالیات شرکت و تجارت در آلمان چگونه است؟

مالیات شرکتی برای برای افرادی است که یک شرکت تجارتی سهامی را ثبت می کنند ، این شرکت ها ملزم به پرداخت نوع دیگری از مالیات شرکتی هستند که در واقع همان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی است و به صورت سالانه محاسبه می شود.

مالیات شرکت و تجارت در آلمان چگونه است؟

شما در آلمان در هر زمینه ای که تجارت می کنید باید مالیات تجارتی پرداخت کنید ، ممکن است افراد در مشاغل مختلف اقدام به تجارت هم بکنند ، افرادی که برای خود کار می کنند اما کار آنها صرفا ارائه خدمات است مانند وکلا، پزشکان، روزنامه نگاران گرافیست ها، هنرمندان ، اینها ملزم به پرداخت مالیات تجارتی نیستند.

انجام کارهای تجاری مانند وارد کردن کالا به آلمان نیاز به اخذ مجوز های لازم از اصناف مختلف مانند اداره گمرک ، اتاق بازرگانی ، اتاق صنایع دستی دارد که قطعا نرخ مالیات معینی نیز برای آنها تعیین می شود.

درآمد ناشی از مالیات تجاری مهمترین منبع درآمد برای شهرداری ها است و از طریق آن در ساخت و تعمیر جاده ها ، فضاهای سبز ، پارکینگ ها و زیرساخت های مهم بر سهولت کار شرکت ها را انجام می دهند.

پرداخت های تأمین اجتماعی در آلمان

هرگونه درآمد شغلی که در آلمان بدست می آید مشمول کمک های اجباری تأمین اجتماعی می باشد که شامل موارد زیر است:

 • بیمه درمانی (Krankenversicherung)
 • بیمه بازنشستگی (Rentenversicherung)
 • بیمه پرستاری برای معلولیت و پیری (Plegeversicherung)
 • بیمه بیکاری (Arbeitlosenversicherung)

این پرداخت ها معمولاً بین شما و کارفرمای شما تقسیم می شود ، کارفرمای شما معمولاً ۵۰٪ کمک مالی می کند.

سهم مشارکت شما از حقوق شما کسر و به سازمانهای مربوطه منتقل می شود ، کل کمک برای تأمین اجتماعی به طور کلی در حدود ۲۰ – ۲۲٪ از حقوق شما است.

قانون کسر مالیات در آلمان

مانند بسیاری از کشورهای دیگر ، آلمان انواع کسورات را مجاز می داند که می تواند درآمد مشمول مالیات را کاهش دهد ، سیستم مالیاتی این کشور تخفیف های نسبتاً گسترده ای دارد که می تواند بدهی مالیاتی شما را کاهش دهد ، شما همچنین می توانید اعتبار مالیاتی مانند مزایای کودک را مطالبه کنید ، کسر مالیات برای انواع زیر امکان پذیر است:

 • هزینه های استخدام (مگر اینکه قبلا توسط کارفرما جبران شده باشد)
 • هزینه های جابجایی
 • پرداخت نفقه به شرکای مطلقه یا جدا شده
 • کمک های خیرخواهانه به موسسات خیریه آلمان
 • هزینه مراقبت از کودک
 • هزینه های تحصیل یا تحصیل
 • کمک های امنیت اجتماعی
 • مالیات کلیسا

برای بهره مندی از کسر مالیات ، باید اظهارنامه مالیاتی سالانه را تکمیل کنید ، بسیاری از کارمندان در آلمان یکی از موارد بالا را ارائه می دهند.

تخفیف مالیات دفتر خانه آلمان در سال ۲۰۲۱

برای کمک به جبران هزینه های اضافی اداره “دفتر خانه” ، دولت آلمان از سال ۲۰۲۱ پاداش مالیاتی جدیدی ارائه می دهد. هر کسی که در سال ۲۰۲۰ از خانه خود کار کند می تواند حداکثر تا پنج یورو در هر روز کاری ، تا سقف حداکثر ۶۰۰ یورو در سال کسر مالیات داشته باشد.

عواقب فرار مالیاتی در آلمان

در اعلامیه ارزیابی مالیات آلمان ، مقدار مالیات قابل پرداخت (بدهی مالیاتی افراد) ذکر شده است ، اگر شخص بدهی مالیاتی خود را تسویه نکند ، اداره مالیات مجاز است اقدامات اجرایی را علیه وی آغاز کند ، این شامل توقیف مانده پول نقد فرد در بانک های آلمان یا ضبط حق بازنشستگی از ارائه دهندگان حقوق بازنشستگی آلمان است.

عواقب فرار مالیاتی در آلمان

فرار از مالیات در آلمان جرم کیفری محسوب می شود ، عواقب فرار مالیاتی در آلمان شامل جریمه نقدی یا حبس تا پنج سال است.

برای موارد خاص جدی ، قوانین آلمان حبس از شش ماه تا ده سال را نیز شامل می شود ، اگر مجرم به حبس بیش از دو سال محکوم شود ، دادگاه می تواند اجرای مجازات را به طور مشروط به حالت تعلیق درآورد.

بعلاوه ، در شرایط خاص ممکن است علاوه بر حبس ، جریمه نقدی مجاز باشد و فرار بیش از ۱۰۰،۰۰۰ یورو در طی یک سال بسیار جدی تلقی می شود.

اگر سرمایه گذاران متخلف ، متعاقباً درآمد غیر افشای قبلی خود را به طور کامل اعلام کنند ، یا از مجازات معاف می شوند و یا مشمول تخفیف های جزئی می شوند.

اگر فرد توانایی مالی کافی برای پرداخت بدهی مالیاتی خود را نداشته باشد ، باید بدون تأخیر با اداره مالیات آلمان حقوق ماهیانه در بورس چقدر است؟ تماس بگیرد ، در شرایط خاص ، ممکن است آلمان توافقی برای به تأخیر انداختن بدهی مالیاتی شخص (برای پرداخت بعدی یا پرداخت اقساطی) حاصل کند.

سوالات پر تکرار نرخ مالیات در آلمان

برای کسانی که قصد مهاجرت به آلمان را دارند تمام هزینه ها مهم است از جمله نرخ مالیات ، در این مقاله تلاش کردیم شما را با موضوع نرخ مالیات در آلمان آشنا کنیم ، اگر در این خصوص سوال و ابهامی دارید می توانید پس از مرور سوال و جواب های زیر ، پرسش خود را در بخش دیدگاه در پایین همین صفحه درج نمایید.

این پرداخت ها معمولاً بین شما و کارفرمای شما تقسیم می شود ، کارفرمای شما معمولاً 50٪ کمک مالی می کند. سهم مشارکت شما از حقوق شما کسر و به سازمانهای مربوطه منتقل می شود ، کل کمک برای تأمین اجتماعی به طور کلی در حدود 20 – 22٪ از حقوق شما است.

مشاغلی که در آلمان درآمدشان کمتر از 9،744 یورو در سال است 0% مشاغلی که درآمدشان بین 9،744 یورو تا 57،918 یورو در سال است 14% مشاغلی که درآمدشان بین 57،919 یورو تا 274،612یورو در سال است 42% و مشاغل با درآمد بیشتر از 274،613 یورو در سال 45% مشمول پرداخت مالیات می شوند.

مالیات بر حقوق یا دستمزد نوعی خاصی از مالیات بر درآمد است که کارمندان آن را پرداخت می کنند و به طور خودکار توسط کارفرما کسر و به اداره امور مالیات (Finanzamt) منتقل می گردد.

به طور کلی شش کلاس مالیاتی وجود دارد و طبقه بندی آنها به پول ماهیانه شما بستگی دارد و اینکه کدام طبقه مالیاتی به شما اختصاص داده شده است به عوامل زیادی مانند تاهل ، طلاق یا بیوه بودن ، داشتن فرزند و یا داشتن شغل های جانبی بستگی دارد.

فرار از مالیات در آلمان جرم کیفری محسوب می شود ، عواقب فرار مالیاتی در آلمان شامل جریمه نقدی یا حبس تا پنج سال است ، برای موارد خاص جدی ، قوانین آلمان حبس از شش ماه تا ده سال را نیز شامل می شود.

یک مشاور مالیاتی با تجربه می تواند اطلاعات بیشتری در مورد نرخ مالیات در آلمان به شما ارائه دهد ، برای اطلاعات بیشتر می توانید به مشاوران شرکت مهاجرتی رجبی به شماره ثبت ۵۶۲۰۵۱ ( موسسه حقوقی رجبی ثبت ۴۰۴۵۱ ) در شهر های تهران و شیراز مراجعه کنید ، همچنین با مطالعه مقالات دیگر سایت در خصوص کشور آلمان ، دید گسترده تری در این زمینه خواهید داشت ، اگر قصد دارید در آلمان سرمایه گذاری کنید می توانید مقاله سرمایه گذاری و ثبت شرکت در آلمان را مطالعه کنید تا اطلاعات به روز و خوبی در این زمینه کسب نمایید.

صندوق کمند کاریزما

صندوق سرمایه گذاری کمند دارای بازدهی با نوسان کم و نرخ سود قابل پیش بینی می باشد. صندوق سرمایه گذاری کمند تقسیم سود ماهانه دارد و در تاریخ 16 هرماه سود ماهانه به حساب سرمایه گذاران در این صندوق واریز می شود.

بین 70 تا 90 درصد از کل وجوه جمع آوری شده از سرمایه گذاران در صندوق سرمایه گذاری کمند باید در دارایی های بدون ریسک از جمله اوراق مشارکت، سپرده بانکی و سایر اوراق های با درآمد ثابت سرمایه گذاری شود و مدیر صندوق صرفا اجازه دارد بخش بسیار کمی از سبد تحت مدیریتش را در دارایی های دارای ریسک بیشتر سرمایه گذاری کند. بنابراین احتمال متضرر شدن در این صندوق ها نزدیک به صفر است.

بازدهی

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت حقوق ماهیانه در بورس چقدر است؟ کمند تقسیم سود ماهیانه دارد. شما در هر روز از ماه می توانید با خرید واحد های سرمایه گذاری این صندوق به قیمت تابلوی معاملاتی که متاثر از عرضه و تقاضا و در حدود قیمت NAV صندوق است ، تا پایان دوره یک ماهه واریز سود منتظر بمانید تا سود دوره برای شما واریز شود. در صورتی که پیش از روز تقسیم سود بخواهید از صندوق خارج شوید، فروش واحد های صندوق به قیمتی بالاتر از قیمت خرید صورت خواهد گرفت و سود دوره نگهداری شما از محل افزایش قیمت هر واحد محقق خواهد شد. نرخ سودی که هر ماه برای شما محاسبه می شود با توجه به پیش بینی سود سالیانه صندوق است و تقریبا هر ماه، یک دوازدهم نرخ سود سالیانه برای شما لحاظ خواهد شد.

بهترین و پرسودترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کدام است؟

بهترین و پرسودترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کدام است؟

صندوق درآمد ثابت یکی از بهترین سرمایه گذاری ها برای کاهش ریسک سرمایه و افزایش سود آن نسبت به سپرده‌های بانکی معمول است که به تازگی مورد توجه و استقبال مردم قرار گرفته است.

در این مقاله صندوق‌های درآمد ثابت را شناخته، سود و ریسک محتمل این صندوق‌ها را بررسی می‌کنیم.

بهترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت

صندوق‌های سرمایه گذاری چیست؟

صندوق سرمایه گذاری به‌عنوان یکی از کاراترین گزینه‌های سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس به‌حساب می‌آید. این صندوق‌ها برای افرادی مناسبند که از دانش کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند یا به دلیل مشغله کاری، امکان تحلیل و بررسی بازار را ندارند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارایی‌های خود را در بازارهای مختلفی مانند بورس، طلا، اوراق بدهی، سپرده بانکی و… سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین سرمایه‌گذاری در صندوق برای علاقه‌مندان، با هر درجه از ریسک‌پذیری ممکن است.

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت چیست؟

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت یکی از انواع صندوق‌های مشترک می‌باشد که با حداقل ریسک، سرمایه گذاری پرسودی را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند و اشخاصی که در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سرمایه گذاری می‌کنند افراد ریسک گریزی هستند که می‌خواهند سود قابل قبولی هم به دست بیاورند.

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت چه ویژگی‌هایی دارد؟

قابلیت نقدشوندگی بالا، ضامن نقدشوندگی ، سود تضمینی، امکان سرمایه گذاری با حداقل سرمایه و ریسک پایین از جمله ویژگی‌های بهترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت می‌باشد که در ادامه به شرح کامل آن می‌پردازیم.

در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت به دلیل اینکه ریسک حداقل است ۷۰%-۹۰% از دارایی‌های صندوق را در گواهی سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می‌کنند.

با توجه به صلاح دید مدیر صندوق باقیمانده دارایی صندوق در بازار سرمایه که پرریسک است، سرمایه گذاری خواهد شد. به طور معمول صندوق با درآمد ثابت حداقل سود تضمین شده خواهد داشت. اینکه چرا افراد در بورس ضرر می‌کنند دلایل متعددی دارد اما شما می‌توانید با انتخاب صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ریسک سرمایه گذاری خود را به حداقل برسانید.

بهترین و پرسودترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کدام است؟

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت در مدت زمان تعیین شده به سرمایه گذاران خود سود پرداخت می‌نمایند.

یکی از مهمترین مزیت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت می‌توان به قابلیت نقد شوندگی بالای آنها اشاره کرد نکته قابل توجه اینکه اکثر این صندوق‌ها یک رکن به نام ضامن نقد شوندگی دارند که معمولاً این نهاد یک نهاد مالی معتبر می‌باشد که این ضمانت موجود باعث می‌شود تا سرمایه گذاران با آرامش بیشتری سرمایه گذاری کنند.

انواع صندوق‌های سرمایه گذاری درآمد ثابت کدام است؟

برای رسیدن به جواب سوال انواع صندوقهای سرمایه گذاری ثابت کدام است؟ انواع سرمایه گذاری درآمد ثابت کدام است؟ درآمد از بورس به صورت ثابت چگونه است؟ اول باید بدانیم که صندوق‌های درآمد ثابت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱- صندوق درآمد ثابت با تقسیم سود: در این نوع از صندوق‌های درآمد ثابت در زمان‌هایی مشخص از هر ماه مبلغی به حساب سهامداران به عنوان سود توزیع می‌شود که صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کمند از این نوع می‌باشد.

۲- صندوق درآمد ثابت بدون تقسیم سود: این نوع از صندوق‌های درآمد ثابت تقسیم سود ندارند و سهامداران از تفاوت قیمت صدور و ابطال آن منتفع می‌شوند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت چه مزایایی دارند؟

۱ - مدیریت حرفه‌ای

تیم‌های تحلیلگر و مدیران صندوقهای سرمایه گذاری، با داشتن اطلاعات و دانش تخصصی و رصد پیوسته اخبار، مناسب‌ترین اوراق را یافته و با خرید و فروش به موقع، در جهت افزایش عملکرد صندوق و سود سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند.

۲ - نقدشوندگی بالا

خرید و فروش آسان واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت یکی دیگر از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در صندوق درآمد ثابت به حساب می‌آید. سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها در هر روزی از ماه می‌توانند واحدهای خود را خرید و فروش نمایند.

۳ - نحوه پرداخت سود

بین صندوق‌های درآمد ثابت، از نظر پرداخت سود دو دسته اصلی وجود دارد:
با پرداخت سود دوره‌ای و بدون پرداخت سود دوره‌ای
در دسته اول، با توجه به اساسنامه صندوق درآمد ثابت، درصدی از سود در بازه‌های زمانی مشخص به حساب سرمایه‌گذار واریز می‌شود.
در دسته دوم، سرمایه‌گذاران از افزایش قیمت واحدهای صندوق سود کسب می‌کنند.

قابل ذکر است که همه صندوق‌های درآمد ثابت سود روزشمار داشته و نیازی به امضای قرار داد و دوره نگهداری ندارند.

۴ - مطمئن و قابل اعتماد و دارای ریسک حداقلی

نکته‌ی دیگری که درباره‌ی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت اهمیت ویژه‌ای دارد و بر اساس قوانین بازار سرمایه در اساسنامه‌ی صندوق درآمد ثابت نیز گنجانده می‌شود این است که همواره حداقل ۷۰ تا ۹۰ درصد دارایی تحت مدیریت این صندوق‌ها در گواهی سپرده بانکی، اوراق مشارکت دولتی یا اسناد خزانه اسلامی سرمایه گذاری می‌شود که اصل و سود همه‌ی این موارد توسط دولت یا بانک مرکزی تضمین شده است و در چنین شرایطی ریسک زیان یا از بین رفتن دارایی سرمایه گذاران به حداقل ممکن می‌رسد.

۵ - بازدهی بالاتر از سپرده گذاری در بانک

شاید در نگاه اول کمی عجیب به نظر برسد اما تجربه نشان می‌دهد سود صندوقهای سرمایه گذاری درآمد ثابت همیشه بیشتر از نرخ بازدهی سپرده گذاری در بانک است

البته قابل ذکر است که بالاترین نرخ سود صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت بستگی به دارایی و بازده بازار سرمایه دارد.

سرمایه گذاری در بانک بهتر است یا صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت؟

سرمایه گذاری در بانک بهتر است یا صندوق درآمد ثابت؟ همانطور که گفتیم صندوق درآمد ثابت مزایای زیادی نسبت به سپرده‌های بانکی معمول در کشور ما دارد.

مهم‌ترین مزیت صندوق‌های درآمد ثابت، سود بالاتر از سپرده‌های بانکی است. کمند، صندوق درآمد ثابت گروه مالی کاریزما در یک سال گذشته ۲۰.۵۹ درصد سود روزشمار محقق و به سرمایه گذاران پرداخت کرده است درحالی که در زمان مشابه سود سپرده بانکی ۱۸% بوده است.

بهترین و پرسودترین صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کدام است؟

از دیگر مزایای صندوق‌های درآمد ثابت، سود روزشمار آن هاست. شما با خرید واحدهای صندوق درآمد ثابت کارا، می‌توانید به صورت روزانه کسب سود کرده و هر زمان که مایل باشید اقدام به فروش واحدهای خود کنید.

مزیت‌های دیگر صندوق‌های درآمد ثابت تضمین سود، نبود مالیات بر سرمایه اشخاص حقوقی (برخلاف سپرده‌های بانکی) و قابلیت نقدشوندگی و نبود قوانین سختگیرانه مانند نرخ شکست

سودآورترین سرمایه گذاری درآمد ثابت کدام است؟

بالاترین سود صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت با توجه به ترکیب دارایی و عملکرد صندوق و بازار بورس تعیین می‌شود. بازدهی صندوق‌ها متفاوت بوده و می‌توانند عملکردهای مختلفی را در بازه‌های زمانی ثبت کنند.

صندوق سهامی بهتر است یا صندوق ثابت؟

ترکیب دارایی صندوق‌های سهامی، با توجه به درصد بالای سهام، ریسک بیشتری داشته و مناسب افرادی که خواهان پذیرش ریسک کمی هستند نیست . هم چنین برخلاف صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های سهامی تضمین سود نداشته و ممکن است اصل پول را متوجه ضرر کنند.

نرخ سود صندوق‌های سرمایه گذاری ثابت چقدر است؟

نرخ سود صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت با توجه به نوع صندوق و ترکیب دارایی آنها متغیر است اما این صندوق‌ها بیش از سپرده بانکی سود محقق می‌کنند.

حداقل سرمایه گذاری در بورس در صندوق درآمد ثابت چقدر است؟

امکان سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت با حداقل خرید ۱ واحد ( در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار تومان) وجود دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.