مفاهیم مورد نیاز در سیستم مالی


مفاهیم مورد نیاز در سیستم مالی

کنترلهای داخلی انواع و ابزارهای دستیابی به ان ـ مراحل متوالی و منطقی حسابرسی عملیاتی

مدیران موسسات و سازمانها توجه وافری به سیستم های کنترل داخلی دارند.زیرا مدیران به خوبی میدانند در نبود یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش ، تحقق رسالت اصلی شرکت،حفظ سودآوری وبه حداقل رساندن رویدادهای غیر منتظره بسیار مشکل است و وسیله ایست که موجب میشود، نسبت به ارقام وآمار حسابداری اطمینان بیشتری بیابند واعداد واطلاعات مذکور را مبنای تصمیمات خود قرار دهند وهمچنین آنان را مطمئن میسازد که سیستم و روشهای صحیح مالی واداری در داخل موسسه ایشان به طور کامل اجراء میشود.

مدیران موسسات و سازمانها توجه وافری به سیستم های کنترل داخلی دارند.زیرا مدیران به خوبی میدانند در نبود یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش ، تحقق رسالت اصلی شرکت،حفظ سودآوری وبه حداقل رساندن رویدادهای غیر منتظره بسیار مشکل است و وسیله ایست که موجب میشود، نسبت به ارقام وآمار حسابداری اطمینان بیشتری بیابند واعداد واطلاعات مذکور را مبنای تصمیمات خود قرار دهند وهمچنین آنان را مطمئن میسازد که سیستم و روشهای صحیح مالی واداری در داخل موسسه ایشان به طور کامل اجراء میشود.

کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری میباشد.زیرا حدود،نوع واجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر،در تعیین روشهای حسابرسی وحجم رسیدگیهای حسابرس موثر میباشد و حسابرس مستقل پس از بررسی چگونگی کنترل داخلی میتواند نسبت به گستردگی رسیدگی ها جهت اظهار نظر نسبت به گزارشهای مالی تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

کنترل داخلی نمی تواند موفقیت یک واحد اقتصادی یا حتّی تداوم حیات آن را تضمین کند .

حتی اثر بخش ترین سیستم کنترل داخلی ،تنها میتواند به واحد اقتصادی کمک کند تا به اهداف تجاری اساسی دست یابد.کنترل داخلی اثربخش میتواند مدیریت را به اطلاعاتی دربارة پیشرفت یا عدم پیشرفت در راستای تحقق اهداف مجهز کند ، امّا نمی تواند رویدادها یا پدیده های غیر قابل کنترل مانند سیاستها یا برنامه های دولت ، اقدامات رقبا یا شرایط اقتصادی را تغییر دهد . ولی

برای دستیابی به اکثر اهداف مهم ، به کار گیری کنترلهای داخلی گریز ناپذیر است .به همین جهت ،تقاضا برای سیستمهای بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آنها دائماً رو به افزایش است.با دقت نظر بیشتر میتوان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل مشکلات بالقوه است. کنترل های داخلی تنها به حسابداری وامور مالی محدود نمی شود بلکه تمام واحد تجاری و فعالیت های آن را شامل میشود.

● کنترل های داخلی

برداشت افراد از اصطلاح کنترل داخلی متفاوت است .این امر سردرگمی بازرگانان،قانون گذاران،تدوین کنندگان مقررات و دیگران را به دنبال دارد.این برداشتهای ناهمگون وانتظارات متفاوت ،مشکلاتی را برای واحدهای اقتصادی به بار می آورد.چنانچه در قوانین ،مقررات یا دستورالعملها واژه کنترل داخلی به کار رود بی آنکه تعریفی صریح و روشن از آن آورده شود آنگاه بر دامنه مشکلات افزوده میشود .

کنترل داخلی به صورت زیر تعریف میشود :

کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول(نسبی) از تحقق اهدافی که در پنچ گروه به شرح زیر دسته بندی می شوند،توسط هیئت مدیره ،مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می شود:

ـ اثربخشی و کارآیی عملیات

ـ قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی

ـ رعایت قوانین و مقررات مربوط

ـ تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها

ـ حفاظت داراییها در برابر ضایع شدن ،سوء استفاده و تقلب

این تعریف مفاهیم ذیل را به همراه دارد :

ـ کنترل داخلی یک فرآیند است . کنترل داخلی ،خود هدف و غایت نیست بلکه مفاهیم مورد نیاز در سیستم مالی ابزاری برای دستیابی به اهداف است .

ـ کنترل داخلی به دست کارکنان واحد اقتصادی طراحی و اجراء میشود . کنترل داخلی فقط آمیزه ای بی روح از فرمها و دستورالعملها نیست ،بلکه مشارکت تمامی کارکنان واحد اقتصادی را می طلبد .

ـ از کنترل داخلی تنها انتظار می رود که برای مدیریت و هیئت مدیره واحد اقتصادی ،اطمینانی معقول فراهم آورد نه اطمینانی مطلق .

• مفاهیم مورد نیاز در سیستم مالی هدف کنترل داخلی ،دست یافتن به اهداف است؛اهدافی که در یک یا چند گروه متمایز و در عین حال مشترک الوجه قرار می گیرند .

این تعریف (از کنترل داخلی )به دلیل اینکه به زیر مجموعه های کنترل داخلی نیز توجه دارد، کلّی و فراگیر است .برای مثال ،در صورت تمایل میتوان جداگانه برکنترلهای حاکم بر گزارشدهی مالی یا کنترلهای حاکم بر رعایت قوانین و مقررّات ،تمرکز کرد.

با استناد به این تعریف می توان اثر بخشی کنترل داخلی را به صورت زیر تعریف کرد :

کنترل داخلی در صورتی اثربخش تلقی می شود که هیئت مدیره و مدیریت از موارد زیر اطمینان معقول داشته باشند:

ـ آگاهی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی

ـ تهیه صورتهای مالی قابل اعتماد

ـ رعایت قوانین و مقررّات مربوط

هرچند کنترل داخلی یک فرآیند است ،امّا اثربخشی آن ،وضعیتی از این فرآیند در یک مقطع یا مقاطعی از زمان است .

به طور خلاصه ، ساختار کنترل های داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می آید تا مدیریت اطمینان یابد هرچیزی به گونه ای که باید ، عمل میکند .

انواع کنترل های داخلی

کنترل هایی هستند که برصورتهای مالی تاثیری ندارند یا تاثیر اندکی دارندوبه طور مستقیم مورد توجه حسابرسان مستقل قرار نمی گیرند . این کنترلها به منظور دستیابی به اهدافی چون کارآیی وسودمندی عملیات ورعایت رویه های موردنظر مدیریت در تمام قسمتها و دوایر واحد تجاری استقرار می یابند.

▪ کنترل های داخلی حسابداری (مالی)

کنترل هایی هستند که مستقیماً برقابلیت اتکای مدارک حسابداری و صورتهای مالی اثر دارندوبه منظور دستیابی به اهدافی چون حفاظت داراییها ، قابلیت اتکای مدارک حسابداری وتهیه صورتهای مالی قابل اطمینان استقرار می یابند .

▪ انواع کنترل های داخلی حسابداری (مالی)

۱ ) کنترل پایه(اولیه ) : حداقل کنترل های داخلی لازم جهت اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت های واحد تجاری مانند: مشاهده عینی دارائیهای ثابت ، بررسی اجمالی گردش حساب به منظور تعیین اقلام غیر عادی ، تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی یا رفع مغایرت ، تهیه و تنظیم تراز آزمایشی

۲ ) کنترل های انظباطی(ثانویه) : کنترل هایی که جهت اطمینان از حسن اجرای کنترل های داخلی پایه و حفاظت از اموال و داراییهای واحد تجاری صورت می گیرد.

کنترل های انظباطی در شرکتهایی مستقر می گردند که حجم فعالیت آنها گسترده می باشد.

کنترل های انظباطی خود به سه دسته زیرتقسیم می شوند : الف)کنترل های سرپرستی : به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای کنتر لهای پایه صورت میگیرد .

ب)کنترل های حفاظتی : به منظور استفاده صحیح از داراییها و حفاظت از آنها به کار گرفته میشود تا از وارد آمدن خسارت یا سوء استفاده از آنها جلوگیری شود .

ج)کنترل های تفکیک وظایف : تفکیک وظایف و مسئولیتها بین کارکنان به نحوی که هیچ فردی مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از ابتدا تا انتها به عهده نداشته باشد .به طور کلی ،کنترل و نظارت هرفرد(قسمت)توسط فرد(قسمت) دیگر .

● ابزارهای دستیابی به کنترل های داخلی

از آنجائیکه عملیات هر واحد تجاری متفاوت از واحدهای تجاری دیگر است،لذا استقرارکنترل های داخلی یکسان برای کلیه واحدهای تجاری مقدور نمی باشد.استقرار کنترل های خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه،نوع عملیات مفاهیم مورد نیاز در سیستم مالی و هدف های سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است،بستگی دارد.

عواملی که برای یک سیستم کنترل داخلی رضایتبخش در هر سازمان ضروری است عبارتند از:

۲ )سیستم حسابداری

۳ ) روش های کنترلی

میط کنترلی از مجموعه عواملی که برای دستیابی به سیاستها واجرای روشهای شرکت طراحی می شود تشکیل یافته و منعکس کننده نگرش کلی مدیریت واحد تجاری ومالکان آن درباره استقرار سیستم کنترل داخلی و اهمیت آن برای واحد تجاری است.عوامل خارجی،مانند قوانین و مقررات لازم الاجراء بخشی از محیط کنترلی شرکت است .

عوامل داخلی عمدتاً عبارتند از :

ـ طرز تفکر مدیریت و نحوه اجرای آن

ـ روشهای مدیریت نیروی انسانی

ـ طرح و ساختار سازمانی

ـ سیستم پیش بینی های مالی و بودجه

ـ کمیته حسابرسی

ـ حسابرسی داخلی

کار حسابرسان داخلی ، بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی و کارآیی هر یک از بخشهای و دوایر واحد تجاری در انجام دادن امور و وظایف محوله می باشد.حسابرسان داخلی یافته های خود را از عدم کارآیی کنتر لهای داخلی همراه با پیشنهادهای اصلاحی به منظور بهبود عملکرد واحد تجاری و اعمال کنترل های داخلی به مدیریت ارشد ارائه می دهند . حسابرسان داخلی به طور کلی وظایف تعیین شده در طرح سازمانی به دوایر و واحدها را از بابت موثر انجام شدن ویا عدم انجام امور محوله ، بررسی می کنند

۲ ) سیستم حسابداری

سیستم حسابداری شامل روشها و سوابقی است که به منظور شناسایی،گردآوری،تجزیه و تحلیل،طبقه بندی،ثبت و گزارش معاملات یک واحد اقتصادی و پاسخگویی در قبال داراییها و بدهیهای آن ایجاد می شود .یک سیستم حسابداری کارا به گونه ای طراحی می شود که :

ـ کلیه معاملات معتبر را تعیین و ثبت کند.

ـ معاملات را به منظور طبقه بندی مناسب برای گزارشگری مالی به موقع و با جزییات کافی تعریف نماید.

ـ ارزش معاملات را به گونه ای اندازه گیری کند که ثبت ارزش پولی مناسب آن را در صورتهای مالی ،امکان پذیر سازد.

ـ دوره زمانی وقوع معاملات را تعیین کند تا بتوان معاملات را در دوره حسابداری مناسب ثبت نمود.

ـ معاملات و موارد افشای مربوط را به درستی در صورتهای مالی نشان دهد.

۳ ) روش های کنترلی

عبارتند از سیاستها و رویه هایی که مدیریت علاوه برمحیط کنترلی و سیستم حسابداری برقرار میکند تا به هدفهای خاص سازمانی دست یابد . روشهای کنترلی اهداف مختلفی دارد و در سطوح مختلف سازمانی و داده پردازی به کار می رود. همچنین می توان این روشها را در اجزای خاصی از محیط کنترلی و سیستم حسابداری تعبیه کرد.به طور کلی روشهایی که مربوط به موارد زیر است،به عنوان روشهای کنترلی طبقه بندی می شود :

ـ تقسیم وظایف به صورتی که هیچ کس نتواند در حین انجام وظایف عادی خود مرتکب اشتباه یا تخلف بشود وآن را پنهان سازد. گماشتن افراد مختلف برای مسئولیتهایی مانند تایید معاملات،ثبت معاملات و نگهداری و حفاظت از داراییها از جمله چنین روشهایی است.

ـ طراحی و به کارگیری مستندات و سوابق کافی به منظور حصول اطمینان از ثبت مناسب معاملات و رویدادها ،مانند استفاده از اسناد حمل پیش شماره گذاری شده ارسال کالا.

ـ ایجاد کنترلهای حفاظتی کافی در مورد امکان دستیابی به برنامه های رایانه ای و پرونده های اطلاعاتی ، و

ـ کنترلهای مستقل در مورد عملکرد و ارزیابی مناسب ثبت شده مانند کنترلهای دفتری،صورتهای تطبیق،مقایسه داراییها با حسابهای ثبت شده ،کنترل های اعمال شده به وسیله برنامه های رایانه ای ،بررسی گزارشهای مربوط به خلاصه جزییات مانده حسابها توسط مدیریت (مانند یک تراز آزمایشی از مانده های قبلی حسابهای دریافتنی)، وبررسی گزارشهای تهیه شده رایانه ای توسط کاربر.

▪ قابلیتهای کنترل داخلی

واحدهای اقتصادی به کمک کنترل داخلی می توانند به اهداف عملیاتی و سودآوری خود دست یابند و از اتلاف منابع اقتصادی جلوگیری کنند . به کمک کنترل داخلی از قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی و رعایت دقیق قوانین و مقررات (که از آسیب دیدن شهرت و آوازه یک واحد اقتصادی و سایر پیامدها جلوگیری میکند)اطمینان حاصل می شود . در مجموع واحدهای اقتصادی،به کمک کنترل داخلی می توانند به مقاصد و خواسته های خود دست یابند ودر طول راه، از خطرات و رویدادهای غیر منتظره دوری کنند .

▪ محدودیتهای ذاتی کنترل داخلی

متاسفانه ، عدهّ ای از کنترل داخلی توقعات غیر واقع بینانه و خارق العاده دارند. آنها به دنبال مطلقها هستند ولی کنترل داخلی به دلیل محدودیت های ذاتی که دارد نمی تواند شواهدی قطعی مبنی بر دستیابی به هدفها مفاهیم مورد نیاز در سیستم مالی را ، برای مدیریت فراهم کند . نمونه هایی از این محدودیتها عبارتند از:

۱) احتمال نارسا شدن یکی از روشهای کنترل داخلی به دلیل تغییرات ایجاد شده در شرایط و کاهش میزان رعایت آن .

۲) احتمال نادیده گرفتن کنترل های داخلی از طرف مدیران یا کارکنان

۳) اشتباهات بالقوه انسانی ناشی از بی دقتی ،حواس پرتی،خطای قضاوتی وتفسیر نادرست از دستورالعملها .

۴) اغلب کنترل های داخلی درباره معاملات و رویدادهای روزمره ونه غیر متعارف برقرار می شوند .

۵) مخارج استقرار هر یک از روشهای کنترل داخلی نباید بیشتر از منافع مورد انتظار آن روش باشد .

۶) دادن اطمینانی معقول و نه مطلق ، در خصوص تحقق اهداف واحد اقتصادی

هدف اصلی حسابرسی مستقل اظهار نظر در این مورد است که صورتهای مالی به درستی تنظیم شده است و وضعیت سازمان را به نحوی مطلوب نشان میدهد و دارای اشتباه و تحریف با اهمیت نیست .

یک حسابدار رستوران چه وظایفی دارد؟

کسب و کارها تهیه و فروش خوراکی و به خصوص رستورانها، از آن دسته از کسب و کارها هستند که به شدت به اطلاع از وضعیت کسب و کار خود و میزان سوددهی وابسته هستند. این وابستگی با توجه به نوع خرید (مواد اولیه فاسد شدنی) و هزینه ای جاری بالای این کسب وکارها همواره نقش موثری در نوع تصمیمی گیری مدیریذیت رستورانها دارد. برای مثال در صورت عدم آگاهی مدیران از میزان فروش، موجودی انبار و موارد اینچنینی و خرید کم یا بیش از حد محصول، واحد صنفی مستقیما و بلافاصله با زیان های موثری مواجه می‌شود.
به همین دلیل وجود یک حسابدار برای مدیریت مالی و ارائه گزارشات مستند به مدیریان در رستوران ها یک نیاز اساسی است. البته حسابداران مشغول در این واحدهای صنفی باید به مفاهیم حسابداری اصلی در حوزه رستورانها آشنا باشند. در این مقاله قصد داریم تا به تشریح وظایف حسابدار رستوران و نرم افزار حسابداری رستوران به عنوان ابزار کارآمد این حوزه بپردازیم.

نرم افزار حسابداری

فرایندهای جاری در رستورانها

در رستورانها فرایندهای متعددی در حال رخ دادن هستند که بیشتر آنها برای حسابداران از اهمیت ویژه ای برخوردار زند. اولین و یکی از مهمترین این موارد، تهیه مواد اولیه است. رستوران بسیاری از مواد اولیه خود را به صورت روزانه و یا در فواصل زمانی کوتاه مدت تهیه می‌کنند، زیرا بیشتر مواد اولیه مصرفی در رستوران دارای تاریخ انقضا هستند. به همین دلیل انبارگردانی و دسترسی به هزینه های تهیه مواد اولیه، ثبت و نگهداری اسناد مرتبط با آن برای حسابداران رستوران ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی دیگر از این موارد، بحث بهای تمام شده تولید غذا در رستوران هاست. محاسبه هزینه های سربار و هزینه مواد اولیه و محاسبه قیمت هایی که تامین کننده سود و هزینه های واحد صنفی باشد برای مدیران رستوران ها بسیار مهم است. فرایند تهیه و تولید غذا در کنار مدیریت حقوق کارکنان و شیفت بندی آنها برای پرداخت در کنار ارائه گزارشات متنوع مالی از دیگر فرایندهای مهم در یک رستوران است. همچنین رستوران داران موظف به پرداخت مبلغ مشخصی به سازمان های دولتی مانند تامین اجتماعی، دارایی و غیره هستند که تهیه گزارشات مرتبط با آن نیز به عهده حسابدار رستوران است.

وظایف حسابدار رستوران

حال بکه به اهمیت حضور یک حسابداری آگاه در کسب و کار رستورانی پرداختیم، بد نیست به سراغ وظایف حسابدار رستوران نیز برویم. در کل می‌توان وظایف حسابداران رستوران را به چند دسته تقسیم کرد:

وظایف پیش از آغاز کار

یکی از وظایف حسابدار، پیش از راه اندازی کسب و کار رستورانی و یا پیش از شروع به کار در یک رستوران، ارائه مفاهیم مورد نیاز در سیستم مالی مشاوره به مدیران برای انتخاب یک نرم افزار حسابداری است. از این طریق بسیاری از امور مالی رستوران مکانیزه شده و دقت عمل رد نیز در انجام امور بالا می‌رود. همچنین تهیه گزارشات نیز علاوه بر دقت با سرعت بیشتری انجام می‌شود. تهیه دفاتر و یا تعریف و راه اندازی نرم افزار حسابداری نیز از دیگر وظایف حسابدار رستوران است.

نرم افزار حسابداری رستوران

وظایف حین کار حسابدار رستوران

 • در حین کار حسابدار وظایف مشخصی را بر عهده دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • ثبت کلیه اسناد مالی و حسابداری واحد صنفی
 • ثبت و تهیه اسناد مرتبط با حقوق و دستمزد
 • مدیریت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان
 • طراحی کدینگ حسابداری
 • اجرای دقیق کدینگ حسابداری
 • ارائه ترازنامه های مالی
 • تهیه نسخه های پشتیبان مدون از اسناد مالی
 • بستن حساب مالی و ارائه گزارش نهایی سود و زیان مجموعه
 • ارائه گزارشات فصلی
 • مدیریت طلب و بدهی رستوران
 • مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنی مانند چک، سفته و …
 • مدیریت تنخواه گردان رستوران
 • انجام امور حسابداری انبارداری رستوران
 • تهیه گزارشات برای سازمان های دولتی
 • تهیه فایل بیمه، بانگ و دارایی
 • بررسی صندوق ها

وظایف اخلاقی حسابدار رستوران

حسابدار باید مستقیما در نظارت مدیر مجموعه مشغول به کار باشد و حافظ اسرار مالی و کاری مدیریت باشد. به عنوان یک حسابدار، پذیرش دستور تنها از مدیریت رستوران اتفاق می‌افتد و شخص حسابدار باید نسبت به مسئولیت های خود در قبال مدیریت رستوران پاسخگو باشد. علاوه بر این یک حسابدار باید همواره به دانش روز حسابداری مجهز باشد.

ابزارهای کاربردی یک حسابدار رستوران

یک حسابدار رستوران وظایف مختلفی را در یک رستوران بر عهده دارد. اما هدف نهایی تمامی این فرایندها، ارائه گزارشاتی دقیق و کاربردی به مدیران استا که آنها در تصمیمی گیری نهایی در قبال رستوران کمکم فراوانی می‌کند.و در صورت گسترش کسب وکار رستوران و ایجاد شعب جدید و یا فروش آنلاین، وظایف حسابداران سنگین تر نیز می‌شود. در همین راستا ممکن است که حسابداران بیشتری برای مدیریت مالی رستوران ها مورد نیاز باشد. استفاده از ابزار به روز می‌تواند نقش موثری در عملکرد حسابداران رستوران داشته باشد.

در حال حاضر نرم افزارهای مختلفی در رابطه با کسب و کار رستورانی در بازار وجود دارند. یکی از محصولات کارآمد در این زمینه، تولید شده در شرکت فناوری اطلاعات پارمیس است که با نام پارمیس استار به بازار معرفی شده است. این نرم افزار یکپارچه با بیش از ۲۰ زیر سیستم مختلف به شما در کسب و کارهای مختلف کمک می‌کند.

نرم افزار CRM

محصولات پارمیس برای رستوران ها

شما در پارمیس استار به ابزارهای کاربردی برای مدیریت رستوران خود دسترسی دارید. شما می‌توانید با نرم افزار حرفه ای انبار پارمیس استار، موجودی مواد اولیه خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنید. نرم افزار تولید نیز با ارتباطی یکپارچه با نرم افزار انبار به شما در تعیین بهای تمام شده هر غذا کمک فراوانی می‌کند تا با قیمت گذاری مناسب به بیشترین سودو رضایت مشتری دست پیدا کنید. یکی دیگر از دغدغه های رستوران مدیریت ارتباط با مشتریان و ایجاد مشتریان وفادار است. به همین دلیل می‌توانید از نرم افزار CRM پارمیس برای مدیریت این ارتباط و وفادارسازی مشتریان استفاده کنید. نرم افزار حسابداری، فروشگاه ساز اینترنتی، نرم افزار اطلاع رسانی و چندین زیر سیستم دیگر نیز ابزار هایی هستند که یک شما در انجام وظایف یک حسابدار رستوران کمک می‌کنند.

شایسته‌سالاری، کلید رسیدن به حاکمیت شرکتی مطلوب

شایسته‌سالاری، کلید رسیدن به حاکمیت شرکتی مطلوب

بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی همکاری و توسعه‌ی اقتصادی، «حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیئت‌مدیره آن، سهام‌داران و سایر ذینفعان است.» در واقع این مفهوم بیانگر آن است که هر شرکت و سازمان دارای نظامی ست که با آن کنترل و هدایت می‌شود. با توجه به گستردگی کسب‌وکارها در قرن بیست‌ویکم، حاکمیت شرکتی به یکی از مفاهیم مهم مدیریت استراتژیک سازمان‌ها و شرکت‌های تجاری تبدیل شده است و یکی از سنجه‌های کلیدی برای مقایسه عملکرد، توجه به میزان مطلوبیت و کیفیت استقرار این سیستم در بنگاه‌هاست.

محمدحسین قائمی راد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر امور شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، معتقد است که مفهوم حاکمیت شرکتی و به دنبال آن، سازوکارهایی که بتوان آن را در سیستم پیاده کرد، به این علت ایجاد شده است که از فساد جلوگیری کرده و باعث شفافیت عملکرد سازمان شود.

قائمی راد بیان کرد: شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های مادر نیازمند جدیت بیشتری در استقرار کامل این سیستم در سازمان خود هستند؛ چرا که ابعاد بزرگ بنگاه‌های اقتصادی مذکور می‌طلبد که سیستم نظارتی بسیار قوی بر آن کنترل داشته باشد.

معاون نظارت بر امور شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات ادامه داد: «شایسته‌سالاری» کلید رسیدن به یک سیستم حاکمیتی مطلوب است؛ به دلیل آن که انتخاب اعضای هیئت‌مدیره توسط سهامداران عمده‌ی یک بنگاه اقتصادی، قدم اصلی برای جریان‌یافتن این سیستم درون آن سازمان است و مدیری که حق رأی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی یک بنگاه اقتصادی را دارد، باید متخصص به اموری باشد که به او محول شده‌است.

قائمی راد تاکید کرد: علاوه بر سهامداران عمده که حق انتخاب نماینده به عنوان اعضای هیئت‌مدیره را دارند، بخش‌های نظارتی همچون سازمان بورس نیز باید در تأیید افراد اثرگذار در این شرکت‌ها نظارت کافی را داشته باشند.

معاون برنامه‌ریزی «ومعادن» تصریح کرد: ما نیازمند یک رگولاتوری مؤثر و جدی‌تری در کل زنجیره هستیم که سفت و سخت به قوانین پایبند باشد؛ مادامی که برخی فعالیت‌های غیرکارشناسی‌شده از سوی افراد غیرمختصص به سیستم تحمیل شود، نمی‌توان انتظار داشت که یک بنگاه اقتصادی به وظیفه اصلی خود که کسب سود برای سهامداران حقیقی و حقوقی است، عمل کند.مفاهیم مورد نیاز در سیستم مالی

قائمی راد با اشاره به لزوم توسعه در مناطق محروم تاکید کرد: هرچند که اشتغال‌زایی و استفاده از پتانسیل‌ها در این مناطق ضروری و انسانی‌ست، به منظور بهره‌وری بالاتر، ابتدا باید آمایش سرزمین صورت گیرد و در صورتی که منطقه مورد نظر به لحاظ زیرساخت (انرژی، سیستم حمل‌ونقل، مواد اولیه‌ی مورد نیاز و…) مناسب تاسیس کارگاه یا کارخانه در صنعت مرتبط با فعالیت ماست، سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی مد نظر انجام گیرد.

وی افزود: توجه به این نکته ضروری است که احداث کارخانه‌های حوزه صنایع معدنی، در هر استانی امکان‌پذیر نیست و گاهی ما باید در صنعت دیگری، متناسب با زیرساخت‌های موجود و همچنین اقتضائات فرهنگی و پتانسیل‌های استان، سرمایه‌گذاری کنیم؛ بنابراین هر احداث کارخانه‌ای در یک منطقه محروم یک فعالیت مثبت قلمداد نمی‌شود؛ ممکن است در درازمدت نه تنها به لحاظ اقتصادی مفید نباشد، بلکه موجب اثرات سوء در منطقه شود.

طبق تعریف کتاب «رهنمودهایی برای آمایش سرزمین»؛ آمایش سرزمین، ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… به منظور یافتن راهی برای تشویق و کمک به جامعه‌ی بهره‌برداران در انتخاب گزینه‌هایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه است.

بازگشت اعتماد به بازار بورس نیازمند یک رگولاتور برای ایجاد توازن و تعادل در کل بازارهاست

محمدحسین قائمی راد بیان کرد: بدیهی است که برای تامین مالی از بورس ما نیازمند این هستیم که افرادی حقیقی یا حقوقی در این بازار سرمایه‌گذاری کنند و این امر نیاز حیاتی به اعتماد سرمایه‌گذاران دارد. کسی که سرمایه‌اش را در این بازار می‌گذارد طبیعتاً در پی کسب سود است.

وی ادامه داد: تا زمانی که توازن در بازارهای مختلف برقرار نشود و حباب‌های قیمتی از بین نرود، کسی برای سرمایه‌گذاری به سراغ بورس نمی‌آید. وقتی قیمت مسکن یا خودرو و… در زمان کوتاه جهش پیدا می‌کند، ما نباید انتظار داشته باشیم افراد از این سودها صرف نظر کرده و به سراغ سرمایه‌گذاری در بورس بیایند؛ همان‌گونه که این حباب‌ها در بازار بورس هم ایجاد شد و پس از چندماه افزایش قیمت، این بازار به سقوط شدیدی دچار شد و به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه جدی وارد شد.

معاون برنامه‌ریزی «ومعادن» تاکید کرد: ماهیت واقعی بازار سرمایه علاوه بر شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها، موجب توسعه‌ی اقتصادی و مشارکت افراد جامعه در این امر مهم نیز می‌شود. انتظار این است که مردم در این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها به سود مادی برسند، بلکه بتوانند از مشارکت خود در توسعه کشورشان احساس رضایت داشته باشند. در صورتی که اعتماد لازم و پایدار ایجاد شود و روندها قابل پیش‌بینی باشد، قطعاً افراد از حضور در این بازار استقبال خواهند کرد.

محمدحسین قائمی راد در پایان بیان کرد: ما در یک دهکده جهانی زندگی می‌کنیم؛ بازار سرمایه و کامودیتی‌ها وابسته به قیمت‌های جهانی‌ست. در سیاست‌گذاری‌ها باید علاوه بر توجه به شرایط بومی، نیم‌نگاهی نیز به بازارهای جهانی داشته‌باشیم و از تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی پرهیز کنیم.

بهترین نرم افزار ERP- چهار شرکت برتر ایران

رایمون یکی از برندهای نام آشنا در صنعت و اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق در ایران می‌باشد که نزدیک بر یک دهه در صنعت ERP فعالیت می‌کند. شرکت رایمون با ارائه محصولی خلاق و نوآورانه توانست در زمان بسیار کوتاه محبوبیت زیادی بین مشتریان پیدا کند.

بهترین نرم افزار ERP- چهار شرکت برتر ایران

نرم افزار ERP چیست؟

برنامه‌ریزی منابع سازمانی (Enterprise Resource Planning) که به اختصار ERP گفته می‌شود شامل طیف وسیعی از فرآیندها، روش‌ها و فعالیت‌های سازمان می‌باشد. شرکت‌های فعال در صنعت ERP با استفاده از متخصصین و نرم افزار خود مطابق با استانداردها و قوانین موجود بین فرآیندهای مالی، لجستیک و تولید، ارتباط برقرار کرده و داده‌ها را در یک نرم افزار جامع و یکپارچه جمع‌آوری می‌نمایند.

با آغاز استقرار نرم افزار، فرآیندهای جاری در سازمان اصلاح شده و تمام اطلاعات مهم در پایگاه‌داده ثبت می‌شوند. در زمان پشتیبانی نیز با آنالیز دیتا و ارائه گزارشات در سطوح مختلف کاربری و مدیریتی، سازمان‌ها را به سمت مدیریت بهینه منابع و سودآوری بیشتر هدایت می‌کنند.

مهم‌ترین منابع مورد استفاده در مفهوم نرم افزار ERP:

Moneyیا پول

Materialیا مواد

Machinesیا ماشین‌آلات

Manیا نیروی‌انسانی

شرکت برتر ارائه دهنده نرم افزار ERP ایرانی

4 شرکت برتر ارائه دهنده نرم افزار ERP ایرانی:

نرم افزار ERP یکی از محصولات بسیار مهم و استراتژیک برای صنعت کشورها می‌باشد؛ به همین دلیل فروش این نرم‌افزار به صورت اختصاصی از سمت کشورهای خارجی به شرکت‌های ایران مورد تحریم قرار گرفته است؛ در نتیجه، شرکت‌های مانند SAP، Microsoft Dynamics و. در ایران حضور و فعالیت رسمی ندارند.

همچنین نرم افزارهای غیر بومی مطابق با ساختار و زبان ایران نمی‌باشد که به دلیل عدم دسترسی به منبع کد نرم افزار، امکان تغییر و سفارشی‌سازی برای نیاز شرکت‌های فعال در ایران وجود ندارد.

برخی از شرکت‌های از نسخه‌های غیررسمی خارجی استفاده کرده و آن را در سازمان‌ها پیاده‌سازی می‌نمایند. این در حالی است که مالکیت معنوی و حقوقی نرم افزار برای آن‌ها نمی‌باشد، لذا در این مقاله فقط شرکت‌هایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که نرم افزار تماماً ایرانی و بومی شده داشته باشند.

ترتیب شرکت ها بر اساس حروف الفبا می‌باشد.

معیارهای بررسی شرکت‌های ERP:

جامعیت و یکپارچه‌سازی

رعایت استانداردها و قوانین

قابلیت اتوماسیون فرآیندها

قابلیت اجرا در سیستم عامل‌های متفاوت (ویندوز، لینوکس، اندروید، IOS و. )

امکان استفاده از راه‌دور (تحت‌وب یا ویندوز)

تکنولوژی، توسعه‌پذیری، سرعت و دقت

مدیریت و برنامه‌ریزی تولید

کیفیت نرم‌افزار و خدمات

خدمات مرتبط با انقلاب صنعتی چهارم

1) آوید سامانه رایمون

رایمون یکی از برندهای نام آشنا در صنعت و اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق در ایران می‌باشد که نزدیک بر یک دهه در صنعت ERP فعالیت می‌کند. شرکت رایمون با ارائه محصولی خلاق و نوآورانه توانست در زمان بسیار کوتاه محبوبیت زیادی بین مشتریان پیدا کند. از دلایل اصلی این محبوبیت می‌توان به جامع بودن نرم افزار، کیفیت بسیار خوب، امکانات بالا و قیمت مناسب اشاره کرد اما این همه ماجرا نیست؛ شرکت رایمون تمرکز خود را بر حل مشکلات و رفع نیازهای صنایع تولیدی خصوصاً صنایع دارای خطوط تولید پیچیده مانند خودرو‌سازی، قطعه‌سازی، ساختمان‌سازی، فولاد و. معطوف کرده است.

عموماً شرکت‌ها، نرم افزار ERP خود را متناسب با صنعت یا ابعادی خاص طراحی می‌نمایند و سازمان‌ها در زمان بلوغ یا رشد مجبور به تغییر نرم افزار و صرف هزینه مجدد می‌شوند. از طرفی نرم افزار‌ مناسب با کسب‌وکارهای بزرگ قیمت بسیار بالایی داشته که شرکت‌های متوسط و کوچک امکان خریداری آن را ندارند. نرم افزار تحت‌وب رایمون به صورتی طراحی شده که قابلیت پیاده‌سازی در بسیاری از صنایع را دارا بوده و امکان خریداری ماژول‌های نرم افزار متناسب با ابعاد و نیاز سازمان مشتری وجود دارد که این امر باعث کاهش چشم‌گیر قیمت نرم‌افزار برای مشتری می‌شود.

سیستم‌های خاص مدیریت تولید رایمون به همراه بسته‌های جامع و کامل نرم‌افزاری مالی و لجستیک توانسته با کنترل تولید، موجودی انبار، ردیابی دقیق منابع در زمان ورود و خروج به هر مرکز هزینه یکی از بهترین و دقیق‌ترین نرم افزارهای بهای تمام شده را ارائه دهد که از مهمترین دغدغه‌های مدیران ارشد سازمان خصوصاً مدیران مالی می‌باشد.

بطور کلی می‌توان گفت قیمت بسیار مناسب، جامعیت و یکپارچگی، خدمات پشتیبانی قوی، امکانات و کیفیت بالا، رابط کاربری زیبا و آسان، انعطاف‌پذیری، فرم‌ساز و گزارش‌ساز قوی، سفارشی‌سازی، اتوماسیون صنعتی و اتصال به نرم افزار و. مهمترین ویژگی‌های این شرکت می‌باشد.

2) برهان سیستم

شرکت برهان سیستم پاسارگاد با هسته اصلی متشکل از گروهی از کارشناسان حوزه مالی و نرم افزاری در سال ۱۳۸۸ با عرضه نرم افزار مالی و مدیریتی (حسابداری، انبار و حقوق‌و‌دستمزد) فعالیت خود را در ایران آغاز کرد که در طی گذر زمان با تولید ماژول‌های دیگر نرم‌افزار خود را گسترش و توسعه داده است.

این نرم افزار تحت‌ویندوز از تکنولوژی C# و NetFramework. و معماری پنج لایه (UI & Façade & Business& DataAccess& Db Sql) مایکروسافت بهره می‌برد و کلیه اطلاعات نرم افزارها در بانک اطلاعاتی MS.SQL ذخیره و از اطلاعات به صورت خودکار پشتیبانی گرفته می‌شود. این شرکت سعی نموده فرآیند ثبت و نمایش اطلاعات به صورتی باشد که بتواند بخش زیادی از اطلاعات را به صورت خودکار نمایش دهد تا اشتباهات کاربران را به حداقل رسانده و کیفیت اطلاعات را بهبود دهد.

خروجی به اکسل در گزارشات، ورود و خروج اکسل در سند حسابداری، چهار وضعیت یادداشت، موقت، تایید و تصویب در سند حسابداری، فایل ضمیمه در اسناد، دسته‌بندی حساب‌ها به دائمی و موقت برای انجام عملیات پایان سال در قسمت گروه حساب‌ها، تعیین حساب خلاف ماهیت و. برخی از قابلیت‌های این نرم افزار می‌باشد.

محیط ساده و منعطف، مدل‌های محاسباتی، دسترسی به لایه‌های عملیاتی، توان گزارش‌گیری متعدد از مهمترین ویژگی‌های این نرم‌افزار می‌باشد.

سایت: borhansys

3) تیم‌یار

شرکت تیم‌یار در بازه زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۳ فعالیت خود را با نام سافت‌ سیستم کیش آغاز و اقدام به تحقیق و تولید نرم افزار تحت‌وب کسب‌وکار نمود. در بازه ۱۳۹۳-۱۳۹۴ با سرمایه‌گذاری بسیار بر روی برندینگ شروع به تبلیغات‌ تلویزیونی، بیلبورد و شرکت در نمایشگاه‌ها نمود و پس از اخذ مجوزات، تجاری‌سازی و فروش اولین نسخه نرم افزار، فعالیت خود در بازار را سرعت بخشید. در سال 1395، با تغییرات کلی در ظاهر و رابط کاربری نرم افزار، نسخه دوم را عرضه بازار کرد و در سال 1397، با مهاجرت از Firebird به MySQL از نسخه سوم نرم افزار خود رونمایی کرد.

این شرکت سال 1398 نام خود را به تیم‌یار کیش تغییر داده و با باز طراحی سایت شرکت و سرمایه‌گذاری در دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات اینترنتی سعی نموده تا به جایگاه خود در بازار قوت ببخشد. در سال 1400 با ارائه نسخه چهارم و راهکارهایی همچون تیمچه استور، اثر، دستیار، بها، چت و. گستره فعالیت و خدمات خود را افزایش داده و هم‌اکنون در حال بازنگری مجدد UI و UX نرم افزار خود برای افزایش سهولت کاربری می‌باشد.

امکان دریافت گزارشات حاشیه سود خالص و ناخالص، بررسی جریان نقدینگی، بازدهی سرمایه، وضعیت هزینه و درآمد، تعریف دوره‌های مالی و سرفصل حساب‌ها، امکان کنترل و نظارت روی تراکنش‌های مالی، بررسی لحظه‌ای انواع گزارشات سود و زیان و. برخی از ویژگی‌های نرم افزار این شرکت می‌باشد.

سایت: teamyar

4)شماران سیستم

موسسه خدمات حسابداری و حسابرسی شماران به ‌منظور انجام خدمات مشاوره مالی در سال ۱۳۶۳ آغاز به کار کرد. در سال ۱۳۷۳ با اخذ مجوزات لازم، شرکت شماران سیستم تاسیس شد و فعالیت خود را در زمینه طراحی، تولید و پیاده‌سازی نرم‌افزار جامع در حوزه‌‌‌‌‌‌‌ها‌‌‌ی مالی، اداری، بازرگانی و. آغاز نمود. همچنین یکی از شرکت‌های نام آشنا در حوزه فناوری اطلاعات محسوب می‌شود.

این شرکت از سال 1385 ضمن تمرکز بر محصولات مبتنی بر مدیریت فرآیند‌‌‌‌‌‌ها‌‌‌ی کسب‌وکار و نرم افزار ERP با در نظر گرفتن نیاز‌‌‌‌‌‌ها‌‌‌ی صادراتی، جهت ورود به بازار‌‌‌‌‌‌ها‌‌‌ی جها‌‌‌نی گام برداشت.

در سال ۱۳۸۸، شرکت راهبران شماران سیستم با هدف ارائه خدمات پس از فروش تأسیس گردید. در همین راستا، با تغییر استراتژی ارائه خدمات توسعه پیدا کرد و از چارچوب شرکت راهبران شماران سیستم خارج گردید و به شبکه‌ای از نمایندگان خدمات پس از فروش تحت نظارت شرکت راهبران سپرده شد.

در سال ۱۳۹۴، شرکت آتیه شماران به‌ منظور یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و استراتژی‌های مدیریتی با هدف هدایت، مدیریت و تبیین خط‌مشی و تدوین استراتژیِ عرضه محصولات و خدماتِ شرکت‌های گروه شماران تأسیس شده است. نظم‌بخشی، هم‌افزایی اهداف و تدوین فعالیت‌های شرکت‌های در حال تأسیس نیز از سایر اهداف این شرکت است.

با ورود این شرکت در سال 1373 به صنعت ERP می‌توان گفت تجربه و ماژول‌های متعدد نرم افزار تحت ویندوز شماران، از مهمترین ویژگی‌های این شرکت می‌باشد.

سایت: shomaran

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

پیگیری کلاهبرداری در دیوار چگونه انجام می‌شود؟

پیگیری کلاهبرداری در دیوار چگونه انجام می‌شود؟

پیگیری کلاهبرداری‌های افراد متقلب و متخلف در دیوار، بخش مهمی از تعهد دیوار به کاربران است. در فضای کسب‌و‌کارهای آنلاین، امکان کلاه‌برداری و سوءاستفاده بسیار زیاد است، ولی با انجام اقداماتی می‌توان جلوی آنها را گرفت. در صورتی هم این اتفاق افتاد، می‌توان با گزارش دادن و پیگیری از پلیس فتا، ضرر و زیان را جبران نمود. در این مطلب از بلاگ دیوار، قصد داریم تا روش‌های پیگیری کلاهبرداری در دیوار را بررسی کنیم.

عناوین این مطلب

کلاهبرداری آنلاین چیست؟

گسترش اینترنت به بیشتر شدن کسب‌و‌کارهای اینترنتی و فروشگاه‌های آنلاین منجر شده است. حتی در صفحات اجتماعی هم کسب‌وکارهای زیادی به راه افتاده که امکانات جدیدی برای کسب ارائه خدمات و کالا فراهم کرده است. بااین‌حال، فضای آنلاین بستر مناسبی هم برای سوءاستفاده و کلاه‌برداری‌های مختلف ایجاد کرده که هم به کسب‌وکارها زیان بسیاری رسانده و هم خریداران را متضرر کرده است.

بر اساس گزارش سالانه کمیسیون تجارت فدرال در سال ۲۰۱۹، کاربران حدود ۱٫۹ میلیارد دلار به خاطر کلاه‌برداری‌های آنلاین پول از دست داده‌اند. این آمار فقط در مورد خریداران است و بی‌شک فروشندگان و کسب‌وکارهای اینترنتی هم از این ضرر و زیان‌ها در امان نیستند.

مطلب «اقدامات کسب و کارها برای مقابله با کلاهبرداری آنلاین»، می‌تواند برای آگاهی کسب و کارها از موارد کلاه‌برداری و چگونگی جلوگیری از آن‌ها مفید باشد.

چطور باید از کلاه‌بردار‌ها شکایت کرد؟

کلاه‌برداری اینترنتی هم همانند سایر جرایم است و باید توسط مراجع قضایی بررسی شود. در صورتی‌ که افراد مورد سوءاستفاده و کلاه‌برداری اینترنتی قرار بگیرند، باید شکواییه خود را در سامانه ثنا ثبت کنند و در ادامه، با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، برای طرح شکایت خود اقدام کنند. در این مرحله، افراد باید اسناد و مدارک لازم مانند فیش پرداختی، مدارک برداشت از حساب و در صورت وجود، لینک درگاه جعلی یا وبگاه جعلی را ارائه کنند.

دادسرای ویژه‌ای که برای رسیدگی به جرائم اینترنتی در قوه قضاییه ایجاد شده، وظیفه پیگیری و رسیدگی به جرائم اینترنتی را به عهده می‌گیرد. پلیس فتا در این زمینه با قوه قضائیه همکاری دارد و مسئول پیگیری چنین شکایاتی است. افراد برای پیگیری شکایت و آگاهی از مراحل رسیدگی به پرونده خود، باید از طریق قانون اقدام کنند؛ این کار مراحل ساده‌ای دارد که به ترتیب زیر است:

 • ابتدا باید در سامانه ثنا به آدرس sana.adliran.ir ثبت‌نام کنید.
 • سپس با توجه به نوع شکایت خود، نوبت اینترنتی دریافت کنید. برای این کار باید به nobat.kdke.ir مراجعه کنید.
 • پس از بررسی فهرست دفاتر قضایی در وب‌سایت، با انتخاب نزدیک‌ترین دفتر به محل سکونت، نوبت شما مشخص می‌شود.
 • پس از اینکه نوبت شما ثبت شد، در زمان مشخص‌شده به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنید.
 • آخرین مرحله نیز، ارجاع پرونده به مرجع مربوطه است که با توجه به کیفری یا حقوقی بودن آن، مشخص خواهد شد. تمامی مراحل، ابلاغیه‌ها و نتیجه شکایت در سامانه ثنا قابل مشاهده و پیگیری است.

دیوار چه اقداماتی برای جلوگیری از کلاه‌برداری انجام داده است؟

دیوار به عنوان پلتفرمی که بازار بزرگی برای کسب‌و‌کارهای اینترنتی و انجام معاملات برای عموم مردم ایجاد کرده، همواره در پی بالا بردن امنیت اطلاعات کاربران و جلوگیری از ضرر و زیان آنها انجام داده است. دریافت اطلاعات کاربران و تایید هویت آنها، یکی از جدیدترین اقدامات دیوار برای جلوگیری و پیگیری کلاهبرداری در دیوار است.

همچنین سرورها و مراکز داده‌های کاربران در دیوار، به شدت حفاظت می‌شوند و دیوار وظیفه خود می‌داند که امنیت این اطلاعات را با بیشترین سطح ممکن تأمین کند. از سوی دیگر، با ارائه اطلاعات و راهکارها و انتشار مطالب مرتبط در خصوص سوءاستفاده‌های احتمالی، سعی در آگاه‌سازی کاربران و آماده کردن آنها برای مقابله با این اتفاقات دارد.

دیوار چگونه کلاه‌برداری‌های انجام‌شده را پیگیری می‌کند؟

دیوار چگونه کلاه‌برداری‌های انجام شده را پیگیری می‌کند؟

دیوار این امکان را برای کاربران فراهم کرده است که در صورت مشاهده مشکل یا موارد مشکوک، به‌سرعت گزارش دهند. دیوار بلافاصله این موارد را پیگیری می‌کند و پس از بررسی‌های لازم، اقدام به رفع مشکل یا حذف آگهی به طور کامل می‌کند.

درصورتی‌که موضوع پیچیده‌تر و حادتر باشد، دیوار شرایط و اطلاعات مورد نیاز را برای طرح شکایت افراد از کلاه‌برداران در مراجع قانونی را فراهم کرده است. در ادامه، روش‌های طرح‌ شکایت و پیگیری کلاهبرداری در دیوار بررسی شده‌ است:‌

 • گزارش تخلف (کلاهبرداری) زیر پست آگهی؛ برای این کار شما باید مراحل زیر را طی کنید:

۱. آگهی مشکل‌دار را انتخاب کنید؛

۲. در پایین صفحه، روی گزینه ثبت تخلف و مشکل آگهی کلیک کنید؛

۳. در صفحه بعدی، نوع مشکل آگهی را انتخاب کنید؛

۴. روی گزینه تایید کلیک کنید؛

۵. در این مرحله بعد از وارد کردن شماره موبایل خود، اگر توضیح یا جزئیاتی در مورد مشکل آگهی دارید، در قسمت توضیحات ذکر کنید؛

۶. در پایان نیز با انتخاب گزینه ارسال گزارش، تخلف گزارش شده از سوی شما، برای کارشناسان ارسال شده و شما نیازی به ارتباط با پشتیبانی ندارید.

گزارش تخلف (کلاهبرداری) زیر پست آگهی

 • گزارش کلاهبرداری از طریق چت: در صورتی که کلاهبرداری از طریق چت صورت گرفت، باید طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱. در قسمت پایین چت دیوار، گزینه گزارش تخلف را انتخاب کنید؛

۲. در قسمت بعدی، روی نزدیک‌ترین گزینه به تخلف صورت گرفته کلیک کنید؛

۳. در پایان هم گزینه گزارش تخلف را انتخاب کرده تا گزارش شما برای کارشناسان دیوار ارسال شود.

گزارش کلاهبرداری از طریق چت

 • گزارش کلاهبرداری از طریق پشتیبانی: برای گزارش تخلف به پشتیبانی دیوار، کافی است با شماره تلفن۰۲۱۷۹۴۵۸۸۰۰ تماس بگیرید. این شماره مختص گزارش تخلفات است.

گزارش کلاهبرداری از طریق پشتیبانی

کلاهبرداری اینترنتی از لحاظ قانون

از نظر قانون، کلاه‌برداری اینترنتی جزء جرائم تلقی می‌شود و باید به آن رسیدگی شود. در این خصوص موارد زیر در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ به تعیین شده است:

ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه ای برابر با ماده ۷۴۱ قانون تعزیرات:

«هر کس به طور غیر مجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از ۱ تا ۵ سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال، یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲:

«هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء‌استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره، دیگران را فریب دهد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال، به حبس از ۱ تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی معادل ماخوذه محکوم می شود.»

جمع‌بندی

با وجود اقدامات امنیتی بالایی که کسب‌وکارهای آنلاین و پلتفرم‌هایی نظیر دیوار بر سرورها و بانک‌های اطلاعاتی خود اعمال کرده‌اند تا جلوی جرائم اینترنتی را بگیرند، اما کلاهبرداران همواره با روش‌های جدید و پیچیده سعی در سوءاستفاده از کاربران دارند.

در این میان نقش افراد در حفاظت از اطلاعات خود و دقت در زمان پرداخت و دریافت‌ها بسیار مهم است و در واقع اولین اقدام جهت جلوگیری از چنین سوءاستفاده‌هایی است. بااین‌حال گروه پشتیبانی ما با دقت به دنبال پیگیری کلاهبرداری در دیوار هستند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.