مدام سرمایه گذاری تان را کنترل کنید


اهمیت تدوین سند «بیا‌نیه‌ سیا‌ست سرمایه‌گذاری» در شرکت‌ها

اشکان کربلائی‌فر/ مدیر گروه مطالعات سرمایه‌گذاری‌های صنعتی کامفار امروزه در سطح اول فضای بین‌المللی، نخستین قدم در فرآیند ارزیا‌بی پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای هر شرکت یا‌ نهاد سرمایه‌گذاری، ارزیا‌بی اولیه پروژه، براساس بایدها و نبایدهای تعیین شده در سند «بیا‌نیه سیا‌ست سرمایه‌گذاری» سازمان مورد نظر است که به آن Investment Policy Statement یا‌ به اختصار IPS گفته می‌شود. سندی که متاسفانه بسیا‌ری از شرکت‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها و نهادهای مرتبط با پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور، هنوز فاقد آن هستند و عمدتا بدون اطلاع از نیا‌ز به چنین مستندی، همچنان محکوم به پرداخت هزینه‌هایی پنهان هستند که نتیجه ناهماهنگی در رویکرد کارشناسان و مدیران ارشد مجموعه، به‌دلیل عدم تدوین سند مذکور و تنوع الگوهای ذهنی اعضای سازمان است.

تصور کنید در حالی که شما به‌عنوان مدیر عامل و مالک یک شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری خصوصی، در صدد فرار از فرصت‌های سرمایه‌گذاری پر ریسک و ایجاد سبدی امن از سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک هستید، کارشناس واحد ارزیا‌بی طرح‌ها در خط مقدم مطالعات امکان‌سنجی در مجموعه شما، به واسطه برخورداری از روحیه شخصی ریسک‌پذیر، مدام درصدد ایجاد لیستی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بین طرح‌های پیشنهادی به شرکت است که بخش بالای لیست، متعلق به طرح‌های با سطح ریسک بالا و انتهای لیست نیز، دربرگیرنده طرح‌های کم‌ریسک با بازدهی‌های نه چندان بالا است. چراکه از یک طرف فقدان سند بیا‌نیه سیا‌ست سرمایه‌گذاری و عدم تعریف منحصربه فرد مفهوم توجیه‌پذیری برای سازمان، به کارشناس مجموعه این سیگنال را داده است که محدودیتی در انتخاب شاخص‌های ارزیا‌بی فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادی ندارد، و از طرف دیگر، پیش فرض ذهنی هر فرد مسوولیت‌پذیری که به‌عنوان متولی فرآیند ارزیا‌بی، مسوول اولویت‌بندی طرح‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادی به سازمان است، انتخاب طرح‌هایی است که احتمال بیشتری در کسب بازده بالاتر در آنها وجود دارد. فراموش نکنیم که در طبیعت دنیا‌ی سرمایه‌گذاری، همواره ریسک و بازده کاملا متناسب با هم حرکت می‌کنند. در واقع، محال است یک فرصت سرمایه‌گذاری با سطح ریسک پائین را پیدا کنید که احتمال کسب بازده بالا در آن زیا‌د باشد و نیز محال است یک فرصت‌ سرمایه‌گذاری با احتمال کسب بازده بالا وجود داشته باشد که ذاتا سطح ریسک پائینی داشته باشد. همواره کسب بازدهی‌های بالا، نیا‌زمند پذیرش سطح ریسک بالا و دامنه نوسانات بیشتر است و ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری کم ریسک نیز، قطعا به معنای افزایش احتمال بازدهی‌های پایین است.

تعیین سطح ریسک و بازده، تنها یکی از ده‌ها شرطی است که به‌عنوان بایدها و نبایدهای دارای اهمیت، می‌تواند در بیا‌نیه سیا‌ست سرمایه‌گذاری، راهگشای اعضای یک مجموعه در مسیر حذف ارزیا‌بی‌های سلیقه‌ای و اتخاذ رویکرد سازمان یا‌فته، کنترل شده و قابل پیش‌بینی در فرآیند مطالعات امکان‌سنجی و ارزیا‌بی فرصت‌های سرمایه‌گذاری باشد. معیا‌رهایی چون حداقل و حداکثر حجم سرمایه‌گذاری در هر پروژه، منطقه جغرافیا‌یی، حوزه صنعتی، میزان اشتغال‌زایی، نوع دارایی‌ها، میزان درگیری مدیریتی مورد نیا‌ز، طول دوره حضور در پروژه، حداکثر دوره بازگشت سرمایه، حداقل نرخ بازدهی، حداکثر سطح ریسک، محدودیت‌های مذهبی، چارچوب‌های سیا‌سی، رویکردهای خاص اجتماعی و. ، از جمله مواردی است که می‌تواند به‌عنوان مفاد دارای اولویت در بیا‌نیه سیا‌ست سرمایه‌گذاری یک شرکت، سازمان، بانک یا‌ نهاد ذینفع پروژه‌های سرمایه‌گذاری مطرح شود.

تصور کنید، مجموعه شما به‌عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری با بودجه ۱۰ هزار میلیا‌رد تومانی، در مواجهه با دو پروژه سرمایه‌گذاری نسبتا جذاب و قابل دفاع که حجم سرمایه مورد نیا‌ز آنها به ترتیب، ۸ هزار میلیا‌رد تومان و ۲۰۰ میلیا‌رد تومان است چه عکس‌العملی خواهد داشت؟ در نظر بگیرید که همکار شما به‌عنوان کارشناس ارزیا‌بی و اولویت‌بندی طرح‌ها، به واسطه نبود بیا‌نیه سیا‌ست سرمایه‌گذاری در شرکت و همچنین نرخ بازده نسبتا بالایی که در نتیجه سناریوهای پیش‌بینی شده برای هر دو پروژه انتظار می‌رود، اقدام به پذیرش پروژه‌ها کند، در حالیکه از دید شما، ممکن است هیچ یک از دو پروژه مورد نظر برای شرکت توجیه‌پذیر نباشد. چراکه با توجه به دیدگاه شما درخصوص نحوه مدیریت ریسک سبد سرمایه‌گذاری‌های شرکت، صحیح نباشد که ۸۰ درصد از کل سبد، به یک پروژه تخصیص یا‌بد. چراکه، شکست احتمالی همان تک پروژه، منجر به ورشکستگی کامل شرکت خواهد شد و این به معنای اتخاذ یک تصمیم بسیا‌ر پرریسک در ساختار سبد سرمایه‌گذاری‌های شرکت است.

درخصوص پروژه دوم نیز، با وجود مشخصه‌های عمومی سرمایه‌گذارپسندِ پروژه، اما ممکن است تصورِ سبدی متشکل از حدود ۵۰ پروژه مختلف با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۲۰۰ میلیا‌رد تومانی (مجموعا ۱۰ هزار میلیا‌رد تومان)، در شرکتی که مکانیزمی برای نظارت و مدیریت این تعداد پروژه را ندارد، برای شما غیرممکن باشد. این در مدام سرمایه گذاری تان را کنترل کنید حالی است که کارشناس مجموعه شما، در حین انتخاب هر دو پروژه، همواره به دنبال انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌ با ساختاری قابل دفاع بوده است و ابزاری برای همسوسازی معیا‌رهای تصمیم‌گیری خود با معیا‌رهای دارای اهمیت برای صاحبان سهام شرکت در اختیا‌ر نداشته است. بنابراین، تعیین سقف و کفِ حجم سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه‌پذیری در بیا‌نیه سیا‌ست سرمایه‌گذاری، وظیفه اول مالکان شرکت است که به منظور تعیین معیا‌رهای پذیرش طرح‌ها و جلوگیری از عملکرد سلیقه‌ای در پروسه ارزیا‌بی فرصت‌های پیشنهادی انجام می‌گردد.

به همین ترتیب، تدوین منطق توزیع جغرافیا‌یی پروژه‌های منتخب در کشورهای مختلف، با هدف توزیع ریسک از بعد مسائل سیا‌سی و اقتصادی و حتی حذف برخی نقاط جغرافیا‌یی دور دست به دلیل عدم امکان تردد و حضور به موقع در جلسات اضطراری نیز می‌تواند یکی دیگر از مفاد سند بالادستی مورد نظر باشد. در کنار موارد مطرح شده، تمرکز بر یک یا‌ چند حوزه صنعتی خاص و وضع آن به‌عنوان یک خط قرمز، به واسطه تجربه و تخصص علمی خاص و مشترکِ مالکان یا‌ مدیران ارشد شرکت نیز، می‌تواند یکی دیگر از محدودیت‌های سند مذکور باشد.

به علاوه، نوع دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نیز می‌تواند از سوی صاحبان شرکت دارای محدودیت باشد. به‌عنوان مثال، با وجود احتمال کسب بازدهی‌های بالا از خرید شرکت‌های ورشکسته و ایجاد تغییرات بنیا‌دین ساختاری و استراتژیک، که یکی از پر سودترین روش‌های سرمایه‌گذاری در جهان بوده که البته نیا‌زمند تمرکز ۵ تا ۱۰ ساله و همچنین تخصص مدیریتی موثر است، اما ممکن است این حوزه در تخصص و علاقه‌مندی مدیران ارشد یک شرکت سرمایه‌گذاری جایگاه نداشته باشد که باید به‌عنوان یک خط قرمز در بیا‌نیه سیا‌ست سرمایه‌گذاری، برای همه اعضای تیم، شفاف شود.

موضوع دیگری که می‌تواند بسیا‌ر بحث برانگیز باشد، شاخص دوره بازگشت سرمایه در پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. توجه به این نکته بسیا‌ر ضروری است که نرخ بازگشت سرمایه و دوره بازگشت سرمایه لزوما تناسب مستقیم ندارند و تنها در صورت توزیع یکنواخت درآمدهای پروژه در طول فاز بهره‌برداری، می‌توان یکی را بر حسب دیگری محاسبه کرد. تصور کنید پروژه‌ای با نرخ بازده داخلی ۳۵ درصدی که متناسب با سطح ریسک مشخصی، از دید شما دارای توجیه‌پذیری کافی به نظر می‌رسد، اما در واقع، هیچ تناسبی با شرایط مجموعه شما نداشته باشد. توضیح اینکه، پیش‌فرض ذهنی شنونده از نرخ بازده داخلی ۳۵ درصدی، پروژه‌ایست با دوره بازگشت سرمایه سه ساله؛ حال آنکه، ممکن است پروژه مورد نظر، عمری ۱۰ ساله داشته باشد که کل درآمد آن در سال آخر متمرکز شده و با وجود نرخ بازده ۳۵ درصدی، اما دوره بازگشت سرمایه‌اش ۱۰ ساله باشد و این شرایط اصلا مطلوب شما نباشد و به دلیل عدم تدوین بیا‌نیه سیا‌ست سرمایه‌گذاری و عدم تعیین حداکثر میزان دوره بازگشت سرمایه برای تیم تحت رهبریتان، این موضوع جایگاه در ارزیا‌بی‌های کارشناسان شرکت نداشته باشد.

از جمله موارد دارای اهمیت دیگری که می‌تواند در IPS یک نهاد فعال در حوزه سرمایه‌گذاری تعیین تکلیف شود، استراتژی خروج در انواع سرمایه‌گذاری‌های تحت مطالعه است. در نظر داشته باشید که یکی از فعالیت‌های موازی با ارزیا‌بی‌هایی که به منظور ورود به پروژه‌ها در نهادهای سرمایه‌گذار انجام می‌شود، نظارت و تعیین زمان مناسب جهت خروج از سرمایه‌گذاری‌های قبلی است که در صورت عدم شفافیت آن در دستورالعمل‌های سازمانی، منجر به تصمیم‌گیری‌های شخصی و غیر نظام‌مند خواهد شد.

در انتها، توجه به این نکته ضروری است که تمامی مواردی که به‌عنوان مفاد احتمالی IPS مطرح شد، باید براساس شرایط و ویژگی‌های خاص هر شرکت و براساس نظر صاحبان سهام یا‌ مدیران ارشد مجموعه تعیین شود. چراکه اساسا توجیه‌پذیری، یک مفهوم نسبی است و ارزیا‌بی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نه فقط براساس مقایسه ریسک و بازده، بلکه باید با نگاه به شرایط منحصربه فرد سرمایه‌گذار انجام شود. در واقع، صدور رای درخصوص توجیه‌پذیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری، بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های سرمایه‌گذار، امری غیر ممکن است و انعکاس شرایط شخص یا‌ نهاد سرمایه‌‌گذار در IPS است که معیا‌رهای توجیه‌پذیری یک پروژه یا‌ طرح را تعیین می‌نماید.

مدام سرمایه گذاری تان را کنترل کنید

I got my bachelor’s degree in Chemistry engineering. Currently, to get my MBA degree from the University of Tehran, I am working on my thesis, employee performance evaluation. My value is helping organizations and their employees to reach the pinnacle of their performance along with improving their services. I am a creative, dynamic, and motivated person welcoming challenges with a proven record of building relationships, managing projects from concept to completion, coaching individuals to success. Unilever’s competition, Ideatrophy2017, is a good example of these which I organized and led a team that was one of the top ten teams of the event at the end.

هما عسکری

ابزاری برای مدیریت گردش کار، متناسب با خودتان خلق کنید

ابزاری برای مدیریت گردش کار، متناسب با خودتان خلق کنید

چه می شود اگر لیست کاملی از کارهایی که باید انجام دهید، پلتفرم‌ مدیریت پروژه یا نرم افزارهای بهره‌وری وجود نداشته باشند؟

ایجاد فرهنگ مدیریت دانش در سازمان

ایجاد فرهنگ مدیریت دانش در سازمان

عصر اتکاء به تکنولوژی، برای پیشبرد مدیریت دانش در سازمان ها به پایان رسیده است. شرکت های آمریکایی 4.5 میلیارد دلار در سال، صرف به کارگیری و تقویت نرم افزارها و تکنولوژی های موجود برای مدیریت دانش و به اشتراک گذاری اطلاعات در بین کارمندان کرده اند (2004). اما نتیجه نهایی چیست؟

خودتان پیشرفت شغلی تان را کنترل کنید

خودتان پیشرفت شغلی تان را کنترل کنید

در حال حاضر ما در دوران رشد حرفه ای هستیم و شرکت ها کمتر دوره های آموزشی منظم ارائه می دهند و این روند همیشگی است.شاید دلیل تغییر شغل کارمندان همین باشد.( میانگین ماندن در یک شغل ثابت در حال حاضر ۴ سال است.) و شرکتها برارزش سرمایه گذاری بر روی افرادی که قصد ترک سازمان را دارند آگاه نیستند و این با برنامه سرمایه گذاری که مدیران ارشد سازمان برای کارکنان دارند، متناقض است.در طول دوران ۱۱ سال که من در شرکت Pepsi در طول دهه ۱۹۹۰ بودم، "توسعه شخصی" ابتکار عملی بود که در شرکت اجرایی شد.

یادگیری موثر و مداوم به موازات شغل

یادگیری موثر و مداوم به موازات شغل

اخیرا یکی از همکارانم صحبت بسیار جالبی از پیش بینی خود داشت : زمان زیادی طول نمی کشد که افرادی که با هم همکار هستند از یکدیگر بجای اینکه بپرسند "چه چیزی میخوانی؟ " خواهند پرسید " چه دوره آموزشی را می گذرانی؟"

مشاوره مالی

مشاوره مالی تلفنی

مشاوره مالی افراد را در 3 عملکرد اصلی و مهم مدیریتی یعنی برنامه ریزی، اجرا، کنترل راهنمایی خواهد کرد. این امر موجب می‌شود تا به عنوان یک مدیر هنگامی که اطلاعات مالی صحیحی داشته باشید و در این صورت می دانید که برحسب بودجه شما بهترین گزینه هزینه و یا تغییر برنامه ها و نظارت بر مراحل جاری کدام است. به مفهومی ساده می‌توان گفت مشاور مالی به لاتین (Financial Advisor) فردی است که به مشتریانش راهنمایی های لازم را در خدمات مالیاتی ارائه می‌کند.

یک شخص مشاورمالی با توجه به شرایط فعلی می‌تواند با توجه به اهداف شما در آینده، راهکارهای مناسب را برای سرمایه گذاری ارائه کند. در حقیقت از اصلی ترین وظایفی که یک مشاور مالی دارد این است که بایستی هر چیزی که در راه دستیابی به اهداف شما موجود است را بیابد.

مشاوره مالی فرآیندی است که یک مشاور مالی متخصص در امور برنامه ریزی مالی، شما را همراهی می کند. در حیطه امور مالی، شخصی و یا شرکتی دریافت برنامه مالی برای صرفه جویی در سرمایه گذاری دقیق برای پیشرفت و پیروزی امری ضروری به شمار می‌رود. در نتیجه از اصلی‌ترین مباحث مربوط به یک شرکت مسائل مالی است که هر مدیرعامل و حسابداری برای بهبود تصمیم گیری در پروسه مالی نیازمند به یک مشاورمالی با تجربه می‌باشد.

مشاوران مالی کلید موفقیت هر سازمان هستند که با نظارت بر عملیات مالی می‌توانند ریسک‌ها را مدیریت کنند. می‌توانید در صورت مواجه شدن با تغییرات مهم در زندگی از مشاور مالی مشورت بگیرید. رویدادهایی مانند تغییر شغلی، داشتن فرزند و … می‌تواند پیامدهای مهمی برای امور مالی داشته باشند. چرا که مشورت با یک متخصص می‌تواند یک برنامه کلی مالی برای شما به وجود بیاورد و این تغییرات به وجود آمده را پیش ببرند.

انواع مشاوره مالی

مشاوران مستقل مالی: مشاوران مستقل مالی در رابطه با بخش گسترده ای از خدمات مالی همه شرکت های موجود، مشاوره بی طرفانه ای را ارائه می‌کنند.

مشاوران مالی محدود به تخصص ویژه: این مشاوران درباره بخش محدودی از خدمات مشاوره می دهند. این مشاوران امکان دارد در یک زمینه تخصص داشته باشند و فقط در مورد یک خدمات ارائه شده توسط میزان محدودی از شرکتها مشاوره بدهند.

شما می‌توانید از مشاوره مالیاتی آنلاین ، حضوری و تلفنی شرکت حسابداری حسابا نیز بهترین بهره را ببرید.

مزایای مشاوره مالی

 • جلوگیری از اشتباهات احتمالی
 • به حداقل رساندن رسیک تصمیمات مالی
 • شناسایی فرصت های پیش مدام سرمایه گذاری تان را کنترل کنید رو
 • شناسایی بهره و سود بردن از فرصت‌ها

روش های دریافت مشاوره مالی

روش های دریافت مشاوره مالی

مشاور مالی شخصی

مشاور مالی شخصی با توجه به اندازه دارایی هایتان و همچنین اهدافی که در نظر دارید انجام دهید و آن را عملی کنید به شما مشاوره می‎‌دهد. شرایط اقتصادی شما را نیز کنترل می‌کند و ریسک‌های سرمایه گذاری را در نظر می‌گیرند و تصمیمات و راهکارهای درستی را به شما می‌دهند.

در حقیقت مشاور مالی شخصی شریک زندکی شما برای برنامه ریزی‌های شماست. به عنوان مثال وقتی تصمیم دارید ویلایی برای خود خریداری کنید یا اینکه در حرفه ای سرمایه گذاری کنید، برای رسیدن به این اهداف نیازمند مشاور مالی شخصی نیز هستید که این مسیر رسیدن به اهداف برایتان هموار شود.

شما بایستی به مشاورمالی خودتان میزان دقیق دارایی و اهدافی را که در نظر دارید را بگویید و اگر از نظر اقتصادی سودی عایدتان را می‌شود را بگویید. بنابراین مشاورمالی شخصی رسیک را برای سرمایه گذاریتان در نظر می‌گیرد و اطلاعاتی را در رابطه با سرمایه گذاریتان با توجه به شرایط اقتصادی را به شما می‌دهد.

مشاوره مالی تلفنی

از این روش می‌توان در مسائل ساده ای که پیچیدگی خاصی ندارند استفاده کرد که مسلماً هزینه کم را دارد. اگر که از حومه های تهران و یا حتی شهرستان ها هستید و امکان رفت و آمد را ندارید این روش برای شما بهترین می‌باشد. چرا که تنها از طریق تماس تلفنی می‌توان از خدمات مشاوره مالی تلفنی استفاده کرد.

مشاوره مالی آنلاین

در این نوع از مشاوره‌ها، اشخاص و صاحبان کسب و کار به سایتی تحت عنوان موسسه مشاوره مالی رجوع می‌کنند و با ثبت اطلاعات و درخواست مشاوره ای را دریافت می‌کنند. همچنین باید دقت داشته باشید که افراد سودجو بسیاری از طریق راه اندازی سایت، از اشخاص حقیقی و حقوقی کلاه برداری می‌کنند. پس نهایت دقت را داشته باشید تا از سایت معتبر و شناخته شده ای مشاوره دریافت کنید.

مشاوره مالی تلفنی

هنگامی که به مشکل مالی برخورده باشید، فقط با یک تماس تلفنی با موسسه مشاوره مالی می‌توانید مشکلات خود را حل کنید. مشاوره مالی تلفنی هزینه ای کمتر از مشاوره به صورت حضوری دارد. اغلب کسب و کارهای کوچک و افراد به صورت شخصی میتوانند از این نوع مشاوره بهره مند شوند.

مشاور مالی حضوری تهران

این روش هزینه بیشتری نسبت به مشاوره مالی تلفنی دارد و بیشتر برای مسائل پیچیده مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این شیوه از مشاور مالی می‌توان به صورت ارتباط رو در رو از مشاوره مالی حضوری بهترین استفاده را بکنید.

بیشتر بخوانید شاید برایتان جذاب باشد: چگونه با پول کم سرمایه گذاری کنیم

چرا به مشاور مالی نیازمند هستید؟

یک مشاورمالی خوب این امکان را می‌دهد تا بتوانید از اشتباهات بسیاری جلوگیری کنید و براساس یک برنامه صحیح پیش بروید. همچنین می توانید ریسک در زمینه مالیات را به صورت هوشمندانه ای کنترل و مدیریت کنید تا نتیجه دارایی های خودتان را افزایش دهید. بنابراین مشاوران مالی می‌تواند به شما کمک کند تا بتوانید از گرفتن تصمیم‌های نادرست جلوگیری کنید.

چنانچه نمی‌دانید چطور سرمایه گذاری کنید یا حتی نمی‌دانید چگونه پس اندازهایتان را سرمایه گذاری کنید و یا سرمایه گذاری کرده‌اید ولی پولتان افزایش پیدا نکرده حتی از میزان آن هم کسر شده، یا اینکه با وجود تورم در این روزها هیچگونه برنامه ریزی ندارید می توانید از مشاور مالی برای دریافت مشاوره‌های مالی بهره مند شوید.

خدمات حسابداری در این موسسه نیز با کیفیت و هزینه ای مناسب قابل انجام است.

وظایف مشاور مالی

وظایف مشاوران مالی

 • محافظت از مسیر مالی شرکتها
 • مشاوره مالی و کمک به مدیران ارشد در برای دریافت تصمیمات مهم مالی
 • دید حقوقی نسبت به تهیه گزارشات مالی
 • مشاوره در سرمایه گذاری‌های قابل برگشت
 • ارائه شیوه انجام بازاریابی مناسب با نیاز شرکت به مدیریت
 • مسئولیت نظارت بر کارکنان (در صورتی که وظیفه تهیه گزارش مالی دارند)
 • مشاوره مالی نظارت بر مسائل مالی
 • مشاوره برای حذف هزینه های غیر ضروری
 • مشاوره در امور تسهیلات بانکی
 • تنظیم بخشنامه‌های مالی و معاملاتی
 • ارائه راهکار برای بهبود سیستم بودجه شرکتها
 • مشاوره به سهامداران و مدیران برای افزایش سود یک شرکت
 • پیش بینی سودها
 • تهیه صورتهای جریان نقدی
 • تهیه گزارشات دقیق مالی
 • مدیریت اعتبار
 • بودجه بندی
 • مدیریت ریسک خسارت مالی
 • هدایت سرمایه گذاری ها

مشاوره مالی بیمه

شرکت‌ها اکثراً در زمینه سازمان تامین اجتماعی به مشاوره نیازمند هستند. برخی از مشاوره هایی که در زمینه بیمه انجام می‌شود عبارت است از:

 • مشاوره در رابطه با جلسه رسیدگی به بیمه
 • سرفصل هایی که نیاز به بررسی دارند مانند محاسبات سرفصل های بیمه
 • نحوه محاسبه ساعت کاری

نظارت مشاور مالی

نظارت مشاور مالی

نظارت مشاور مالی می تواند اجرای ایده شما در کسب و کارهایتان کمک فراوانی کند. علاوه بر آن در زندگی شخصی و کاری کمک بسیاری می‌کند و می‌تواند منابع مالی را بیرون از کار کنترل و مدیریت کند.

یک مشاورمالی بایستی نظارت مشاوره مالی به طور مداوم روی شرایط اقتصادی شما داشته باشد و از وضع شما خبردار باشد تا که بتوانند نتایج بسیار خوبی را به شما گزارش کند. این مشاوران با در اختیار داشتن اهداف زندگیتان را بررسی می‌کنند. پس خوب است پیش از اینکه فکر کنید قرار است در زندگیتان چه شخصی و چه اقتصادی مشکلاتی پدیدار شود، خوب است با مشاور مذاکره کنید تا از مشکلات بدی که از لحاظ اقتصادی امکان دارد رخ دهد در زندگیتان جلوگیری کند.

اگر بخواهیم به یکی از وظایف مشاور اشاره کنیم به این گونه خواهد بود که، نظارت مشاور مالی باید مداوم بر روی شرایط اقتصادی زندگی شما داشته باشد و از وضع فعلی شما با خبر باشد تا بتواند بهترین نتیجه را به شما اطلاع دهد و همچنین اهداف زندگی تان را که با مشاورتان به اشتراک می گذارید،بازبینی کند و با مشاور مالی که استخدام کردید، جلسه و گفتگویی داشته باشید. نظارت مشاور مالی مجرب می‌تواند کمک کند تا شما با بهترین و کمترین هزینه ممکن، بیشترین سود را در کسب و کار و اجرای ایده هایتان داشته باشید.

برای مطالعه بیشتر: قرارداد مشاوره مالی

تفاوت مشاوره مالی و مالیاتی با حسابدار

حسابدار شخصی است که وظیفه نگهداری از صورت‌های مالی را دارد. حسابداران درآمدها، مصارف شرکت و هزینه ها را ثبت می‌کنند و همچنین به مسائل مالیاتی و حقوق کارمندان رسیدگی خواهند کرد. وظیفه حسابداران اصلاح هزینه ها و روند مصارف درآمدها نیست. چرا که این کارها بر عهده مشاور مالی و مالیاتی می‌باشد.

البته که کلیه موارد نام برده شده مسئولیت یک حسابدار است و می‌تواند از پس آنها بر بیاید. ولیکن مشاور مالیاتی باید سلامت مالی شرکتها را تضمین کند. بنابراین مشاور مالی و مالیاتی بایستی درباره امور مالی تصمیمات مناسب و به جایی بگیرد و در نهایت آنها را مدیریت کند.

سـوالات متـداول:

نرخ مشاوره مالی؟

به طور کلی میزان هزنیه مشاوره مالی تلفنی و حضوری طبق معاملات، سرمایه گذاری خرید و سایر موارد موجود تعیین خواهد شد. حجم فعالیت شرکت، نوع فعالیت شرکت و … در حق الزحمه مشاوران مالی بسیار موثر خواهد بود.

مدیریت نقدینگی چیست؟

مدیریت نقدینگی چیست؟

محصولات و خدمات مدیریت نقدینگی یا مدیریت وجه نقد (پول) به طور معمول مترادف در نظر گرفته می‌شوند. انتقال‌های بانکی، حساب‌های رفت و برگشت و خدمات بازرگانان همه جزء محصولات مدیریت نقدینگی هستند که فرصت‌های منحصر به فرد برای افزایش سود را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهند. اگر شما صاحب کسب و کاری هستید و در حال تحقیق درباره چگونگی رفع مشکلات نقدینگی می‌باشید، در این مقاله برخی از اطلاعاتی که باید در مورد مدیریت وجه نقد و اینکه این که چگونه می‌توانید جریان نقدی خود را دوباره زنده کنید، آورده شده است. با غزال همراه باشید.

تعریف مدیریت نقدینگی

در یک مؤسسه بانکی، اصطلاح مدیریت نقدینگی به مدیریت روزمره ورود و خروج وجه نقد گفته می‌شود که به دلیل انبوه معاملات نقدی روزانه، باید آن‌ها را مدیریت کرد. هدف نهایی مدیریت وجوه نقد، به حداکثر رساندن نقدینگی و هزینه وجوه است. در تعریفی دیگر، مدیریت وجه نقد فرآیند جمع آوری و مدیریت جریان‌های نقدی است. مدیریت نقدینگی می‌تواند هم برای افراد و هم برای سازمان‌ها مهم باشد. در تجارت، این مهم یک جزء کلیدی در ثبات مالی سازمان است.

اهمیت مدیریت نقدینگی

هنگامی که نوبت به ایجاد و حفظ ثبات مالی یک کسب و کار می‌رسد، مدیریت نقدینگی یک جزء اصلی به شمار می‌آید. از آنجا که وجه نقد دارایی اصلی است که برای پرداخت تعهدات استفاده می‌شود، بنابراین باید رسیدن به حداکثر سود را مدیریت کند. این مهم روی رشد آینده کسب و کار تأثیر می‌گذارد. حفظ موجودی‌های نقدی، در عین حال با بازدهی وجه نقد نیز مهمترین نگرانی‌های موجود هستند. بیشتر اوقات، مدریت وجوه نقد می‌تواند با بانکداری آنلاین کسب و کار شما ادغام شود. به این ترتیب، مدیران کسب و کار می‌توانند هر روز به وجوه دسترسی داشته باشند. اگر تجارت خود را به طور کامل با بانکداری آنلاین ادغام کنید، این امر کنترل بیشتری بر جریان نقدینگی و دسترسی شما فراهم می‌کند. این مهم معمولاً قابل تنظیم است زیرا هر کسب و کاری متفاوت بوده و ممکن است به مجموعه گوناگونی از گزینه‌ها و خدمات مدیریت نقدینگی نیاز داشته باشد.

تفاوت بین مدیریت وجوه نقد و مدیریت خزانه داری

در بانکداری، هر دو مدیریت نقدینگی و مدیریت خزانه داری، اصطلاحاتی برای خدمات خاص مربوط به گردش پول هستند. اگرچه این اصطلاحات معمولاً به جای یکدیگر استفاده می‌شوند اما دامنه مدیریت خزانه داری بسیار بیشتر است و شامل بودجه و فعالیت‌های سرمایه گذاری یک کسب و کار می‌باشد. هنگامی که متخصصان امور مالی در مورد خدمات تحت چتر مدیریت نقدینگی بحث می‌کنند، آن‌ها معمولاً به خدماتی مانند انتقال وجه، حساب‌های رفت و برگشت، خدمات بازرگانان و گزینه‌های اعتبار تجاری اشاره خواهند کرد.

فشار عصبی ناشی مدام سرمایه گذاری تان را کنترل کنید از نوسان قیمت و گرانی ها را چگونه کنترل کنیم؟

فشار عصبی ناشی از مشکلات اقتصادی بر همه ما تاثیر می‌گذارد. شاید نشانه های فشار عصبی را در برخورد با فرزندانتان، در اوقات شلوغ کاری، در زمان مدیریت مسائل مالی و در برخورد با چالش های روابط زناشویی تان دیده باشید.

فشار عصبی ناشی از نوسان قیمت و گرانی ها را چگونه کنترل کنیم؟

در واقع همه جا می‌توان فشار عصبی را حس کرد و اگرچه داشتن کمی فشار مشکلی ندارد و گاهی قرار گرفتن تحت فشار اندک می تواند مفید هم باشد، اما فشار زیاد باعث فرسایش انسان می شود و او را هم از لحاظ روانی و هم فیزیکی مریض می‌کند.

فشار عصبی چیست؟

در مدام سرمایه گذاری تان را کنترل کنید واقع فشار عصبی، واکنش بدن به موقعیت های آسیب رسان چه واقعی و چه ذهنی است. وقتی احساس خطر می کنید یک واکنش شیمیایی در بدنتان رخ می دهد که به شما اجازه می دهد تا از بروز آسیب جلوگیری کنید. این واکنش تحت عنوان "جنگ یا گریز" یا "پاسخ به اضطراب" نامیده می‌شود. ضربان قلبتان در طول پاسخ به اضطراب افزایش می یابد، تنفس تان سریع تر می‌شود، عضلاتتان منقبض می شود و فشار خونتان بالا می رود؛ در واقع آماده اقدام می شوید و این روند دفاعی بدن است. استرس یا فشار عصبی در افراد مختلف معانی مختلف خواهد داشت، مدام سرمایه گذاری تان را کنترل کنید آنچه که در یک نفر منجر به ایجاد استرس و فشار عصبی می‌شود، ممکن است برای دیگری معنی خاصی نداشته باشد.

چطور می توانیم فشار عصبی ناشی از موارد اقتصادی را به شکلی مناسب مدیریت کنیم؟

اضطراب و فشار عصبی به عنوان یک هدف مهم عمل می کند و باعث می‌شود تا قادر باشیم که سریعاً به تهدیدات پاسخ دهیم و از بروز خطر جلوگیری کنیم. با این حال اگر قرار گرفتن در معرض فشار عصبی ادامه پیدا کند، این مسئله می‌تواند منجر به بروز اختلال در سلامت روان، برای مثال افسردگی یا افزایش بروز مشکلات فیزیکی شود. خیل عظیمی از پژوهش ها نشان داده که بالارفتن سطح فشار عصبی، توانایی شما برای مدیریت بیماری های فیزیکی را مختل می‌کند؛ اگرچه هیچ کس نمی تواند از بروز فشار عصبی جلوگیری کند اما می‌توانید با مدیریت فشار عصبی به شکلی مناسب، احتمال بازیابی از مشکلات ناشی از فشارها را افزایش دهید.

برای بهینه سازی وضعیت سلامتتان، بخورید و بنوشید.

بعضی افراد برای کاهش استرس سعی می‌کنند که با نوشیدن الکل یا خوردن زیاد استرس خود را رفع کنند. این اقدامات شاید در لحظه به فرد کمک کند اما در واقع در طولانی مدت باعث بالا رفتن سطح فشار عصبی و اضطراب خواهد شد؛ کافئین نیز باعث می شود که اثر اضطراب بالا برود. برای مقابله با فشارهای عصبی از یک رژیم غذایی سالم و مناسب استفاده کنید.

مرتب ورزش کنید.

علاوه بر آثار ورزش بر روی فیزیک و سلامت فرد، نشان داده شده که انجام تمرینات ورزشی قدرت زیادی در کاهش تنش های عصبی دارد. انجام تمرینات ایروبیک غیررقابتی، تقویت عضلات، فعالیتهایی مانند یوگا یا تای چی را در نظر بگیرید و اهداف منطقی را برای خودتان تعیین کنید. انجام یوگا باعث آزاد سازی اندورفین - ماده طبیعی درون بدن برای کمک به داشتن رفتار بهتر و مثبت - می‌شود.

مصرف تنباکو و محصولات نیکوتین دار را ترک کنید.

افرادی که از نیکوتین استفاده می‌کنند، معمولاً از آن به عنوان کاهش دهنده اضطراب یاد می کنند. با این حال باید گفت که نیکوتین در واقع فشار عصبی بیشتری بر فرد وارد می‌کند که این مسئله در نتیجه کاهش جریان خون و تنفس خواهد بود.

مطالعه کنید و روش های مدیتیشن را امتحان کنید.

صرف وقت به صورت روزانه برای مدیتیشن می تواند به شما در مدیریت فشار عصبی و محافظت از بدن از آثار مخرب اضطراب و فشارهای عصبی کمک کند. از میان روش های مختلف در دسترس می توانید گزینه هایی مانند تنفس عمیق، تصور موارد خوشایند، آرام سازی پیشرونده عضلانی و مدیتیشن را انتخاب کنید. بدین منظور می توانید از برنامه های آنلاین یا اپلیکیشن های گوشی های هوشمند برای گرفتن راهنمایی درباره این روش ها استفاده کنید؛ اگرچه شاید بعضی از آنها هزینه داشته باشند اما بسیاری نیز بصورت رایگان در اختیار عموم قرار دارند.

از قرار گرفتن در موقعیت هایی که باعث به وجود آمدن فشار عصبی می‌شود خودداری کنید.

اگر شما هم مانند بسیاری از افراد باشید، زندگی‌تان احتمالاً پر است از نیازهایی که وقت پرداختن به آن ها را ندارید. اکثر اوقات این خواسته‌ها و نیازها چیزهایی هستند که خودتان آنها را انتخاب کرده اید. می توانید با تمرین توانایی های مدیریت زمان، مانند کمک خواستن در زمان مناسب، اولویت بندی، سرعت بخشیدن به خود و در نظر گرفتن زمانی برای مراقبت از خود، بخشی از زمان را آزاد کنید.

ارزش هایتان را بررسی کنید و با آنها کنار بیایید.

هرچه اقداماتتان بیشتر نشان دهنده اعتقاداتتان باشد، هرچقدر هم که زندگی شلوغی داشته باشید، حس بهتری خواهید داشت. در انتخاب فعالیت هایتان ارزش هایتان را در نظر بگیرید.

خودتان را تصدیق کنید.

"نه گفتن" به نیازهایی که ممکن است زمان و انرژی زیادی بخواهد و فشار بالایی بر شما وارد کند، ایرادی ندارد؛ لازم نیست که همیشه انتظارات دیگران را برآورده کنید.

اهداف و انتظارات واقع گرایانه ای از خود داشته باشید.

این که بفهمید نمی‌توانید در ۱۰۰ درصد مواقع موفق باشید، مسئله مهم و مفیدی برای شما خواهد بود. به مواردی که قادر به کنترل آن هستید فکر کنید و روی پذیرش چیزهایی که نمی توانید کنترل کنید، کار کنید.

خریدار خودتان باشید.

وقتی سردرگم هستید، به خودتان چیزهایی که به خوبی انجام می دهید را یادآوری کنید و قدر خودتان را بدانید.

روش های دیگری برای آرام شدن یا کاهش استرس و فشار عصبی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تمرین تنفس عمیق
 • مدیتیشن
 • آرام سازی پیشرونده عضلات
 • آرام سازی ذهنی با تصور موارد خوشایند
 • آرام سازی توسط موسیقی
 • پس خورد زیستی
 • دریافت مشاوره برای شناخت و کاهش فشار عصبی

پس خورد زیستی

فرایند پسخورد زیستی با فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز درباره تنش های عضلانی، ضربان قلب و دیگر علائم حیاتی به فردی که سعی در آرام شدن دارد، به او در آموزش توانایی های کاهش فشار عصبی کمک می‌کند. این روش برای در اختیار گرفتن قدرت کنترل بر عملکردهای بخصوصی از بدن مورد استفاده قرار می گیرد که منجر به ایجاد تنش و درد فیزیکی می شود.

پس خورد زیستی می تواند برای کمک به آگاهی شما از پاسخ بدنتان در موقعیت های اضطراب آور مورد استفاده قرار بگیرد و به شما می آموزد که چطور با آنها بهتر برخورد کنید. اگر یک سردرد مانند میگرن شروع به شکل گیری می‌کند، بسیاری از افراد می توانند با استفاده از پسخورد زیستی، قبل از آنکه این سردرد به نقطه اوج خود برسد، آن را کنترل کنند.

اگر در خوابیدن مشکل داشتید چه کار باید بکنید؟

شاید شده باشد که به دلیل فشارهای عصبی ناشی از گرانی نتوانید بخوابید. در این حالت می‌توانید نکات زیر را اجرا کنید:

یک برنامه خواب منظم داشته باشید؛ هر روز در ساعت مشخصی به رختخواب بروید و در ساعت مشخصی بیدار شوید.

مطمئن شوید که تخت خواب و محیط راحتی دارید: بالش ها را به شکلی قرار دهید که در رختخواب راحت باشید.

اتاقتان را تاریک و ساکت نگه دارید.

از چرت زدن در طول روز خودداری کنید و البته یادتان باشد که فعالیت هایتان را با دوره‌های کوتاه استراحت همراه کنید.

اگر مضطرب یا عصبی هستید، با همسر، شریک زندگی یا یک دوست مورد اعتماد صحبت کنید و مشکلاتتان را از ذهنتان بیرون کنید.

به موسیقی های آرامبخش گوش کنید.

به قرص های خواب آور متکی نشوید؛ مصرف آنها در کنار داروهای دیگر می تواند مضر باشد و تنها در صورتی که توسط پزشک تان تجویز شده باشد و روشهای غیر دارویی دیگر اثری نداشتند و تنها برای دوره‌های کوتاه از آن استفاده کنید.

اگر نمی توانید بخوابید بیدار شوید و یک کار آرامش بخش انجام دهید تا خسته شوید؛ داخل رختخواب نمانید و به این فکر نکنید که چرا نمی توانم بخوابم.

از مصرف کافئین خودداری کنید.

یک برنامه ورزشی مرتب داشته باشید، اما دو یا سه ساعت و قبل از اینکه به رختخواب بروید ورزش نکنید.

پیامدهای فشارهای عصبی طولانی مدت چیست؟

اگر گاه گداری کمی اضطراب داشتید، جای نگرانی نیست، اما فشار عصبی مزمن و مداوم می‌تواند مشکلات سلامتی جدی بسیاری، از جمله موارد زیر را بدتر یا ایجاد کند:

مشکلات سلامت روان مانند افسردگی، تشویش و اختلالات فردی

بیماری قلبی عروقی شامل بیماری قلبی، فشار خون بالا، ضربان قلب نامنظم، حملات قلبی و سکته

چاقی و اختلالات تغذیه

فشار عصبی می تواند منجر به بروز مشکلات فیزیکی مانند مشکلات ستون فقرات شود. مشکلاتی مانند کمردرد که انواع مختلفی دارد، دیسک کمر و درد سیاتیک(نوروژنیک ارجاعی) که خود نیز دلایل متعددی دارند. و روندهای پیچیده ای مانند عمل جراحی بسته دیسک کمر یا عمل جراحی میکرودیسککتومی که کم تهاجمی محسوب می شوند

اختلالات جنسی مانند ناباروری و زودانزالی در مردان و تمایلات جنسی در مردان و زنان شود

مشکلات پوست و مو مانند آکنه، پسوریازیس، اگزما و ریختن دائمی مو، مشکلات گوارشی مانند GERD، ورم معده، کولیت اولسراتیو و روده تحریک پذیر

تولید محتوای بخش "وب گردی" توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیستاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.